Επαγγελματικο
Χωρα

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Από τον Μάιο του 2020

Πίνακας περιεχομένων
I. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων
II. Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων
III. Γενικές πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων
IV. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων
V. Παροχή ιστότοπου και δημιουργία αρχείων καταγραφής
VI. Χρήση των cookies
VII. Ενημερωτικό δελτίο
VIII. Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
IX. Εμφανίσεις εταιρικής ιστοσελίδας
X. Χρήση εταιρικών παρουσιών σε επαγγελματικά προσανατολισμένα δίκτυα
XI. Φιλοξενία
XII. Χρήση Προσθηκών (Plugins)
XIII. Ενσωμάτωση προσθηκών μέσω εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών

I. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων εθνικών νόμων περί προστασίας δεδομένων των κρατών μελών, καθώς και άλλων κανονισμών προστασίας δεδομένων είναι:

LEDVANCE GmbH

Parkring 29-33

85748 Garching

Γερμανία

+49 89 780673-100

contact@ledvance.com

www.ledvance.de

II. Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

Ο ορισμένος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων είναι:

DataCo GmbH

Dachauer Str. 65

80335 Μόναχο

Γερμανία

+49 89 7400 45840

www.dataguard.de

III. Γενικές πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων

1. Πεδίο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Γενικά, επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να παρέχουμε σε λειτουργικό ιστότοπο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται τακτικά μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη. Εξαιρέσεις αφορούν περιπτώσεις όπου η προηγούμενη συγκατάθεση τεχνικά δεν μπορεί να ληφθεί και όπου η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται από τον νόμο.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Άρθ. 6 παρ. 1 εδάφιο 1 βιβλ. α GDPR χρησιμεύει ως νομική βάση για τη λήψη της συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων τους.

Όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος,το Αρθ. 6 παρ. 1 εδάφιο 1 βιβλ. β GDPR χρησιμεύει ως νομική βάση. Αυτό ισχύει, επίσης, για εργασίες επεξεργασίας που απαιτούνται για την εκτέλεση προσυμβατικών δραστηριοτήτων.

Όταν είναι απαραίτητη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προκειμένου να εκπληρωθεί μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η εταιρεία μας, το Άρθ. 6 παρ. 1 εδάφιο 1 βιβλ. γ GDPR χρησιμεύει ως νομική βάση.

Εάν ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου απαιτούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, το Άρθ. 6 παρ. 1 εδάφιο 1 βιβλ. δ GDPR χρησιμεύει ως νομική βάση.

Εάν η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της εταιρείας μας ή του συμφέροντος τρίτου και τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων δεν υπερβαίνουν το συμφέρον των προηγούμενων, το Άρθ. 6 παρ. 1 εδάφιο 1 βιβλ. ε GDPR θα χρησιμεύσει ως η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων.

3. Κατάργηση δεδομένων και διάρκεια αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων θα διαγραφούν ή θα περιοριστούν μόλις επιτευχθεί ο σκοπός της αποθήκευσής τους. Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης μπορεί να προκύψει εάν είχε προβλεφθεί από τον Ευρωπαίο ή τον εθνικό νομοθέτη στο πλαίσιο των κανονισμών, νόμων ή άλλων σχετικών κανονισμών της ΕΕ στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Ο περιορισμός ή η διαγραφή των δεδομένων πραγματοποιείται, επίσης, όταν λήξει η περίοδος αποθήκευσης που ορίζεται από τα προαναφερθέντα πρότυπα, εκτός εάν υπάρχει ανάγκη παράτασης της αποθήκευσης των δεδομένων με σκοπό τη σύναψη ή την εκπλήρωση της αντίστοιχης σύμβασης.

IV. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είστε ακολούθως υποκείμενο δεδομένων υπό την έννοια του GDPR και κατέχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

1. Δικαίωμα ενημέρωσης

Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να επιβεβαιώσει εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από αυτούς.

Εάν ισχύει η επεξεργασία, μπορείτε να ζητήσετε τις ακόλουθες πληροφορίες από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων:

1. Ο σκοπός για τον οποίο γίνεται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
2. Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
3. Οι παραλήπτες ή οι κατηγορίες παραληπτών στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί ή εξακολουθούν να αποκαλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς.
4. Η προγραμματισμένη διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων ή, εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες, κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης.
5. Η ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή δικαιώματος ένστασης σε αυτήν την επεξεργασία.
6. Η ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή.
7. Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή των δεδομένων, εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων.
8. Η ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ βάσει του Άρθρου 22 παρ. 1 και παρ. 4 GDPR και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το σχετικό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και το εύρος και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της συγκεκριμένης επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό, μπορείτε στη συνέχεια να ζητήσετε τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το Άρθ. 46 GDPR σε σχέση με τη μεταφορά.

2. Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης ή/και ολοκλήρωσης των δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εάν τα επεξεργασμένα προσωπικά σας δεδομένα είναι λανθασμένα ή ελλιπή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να διορθώσει τα δεδομένα χωρίς καθυστέρηση

3. Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας

Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Εάν αμφισβητήσετε την ορθότητα των προσωπικών σας δεδομένων για ένα χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Η επεξεργασία είναι παράνομη και απορρίπτετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και, αντίθετα, ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων.
 • Ο εκπρόσωπος δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για την επεξεργασία, αλλά τα χρειάζεστε για να διεκδικήσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις ή
 • εάν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθ. 21 παρ. 1 GDPR και δεν είναι ακόμη βέβαιο εάν οι έννομοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων υπερτερούν των λόγων σας.

Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν έχει περιοριστεί, αυτά τα δεδομένα μπορούν, με εξαίρεση την αποθήκευση δεδομένων, να χρησιμοποιηθούν μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τον σκοπό της διεκδίκησης, της άσκησης ή της υπεράσπισης νομικών αξιώσεων ή της προστασίας των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος, ενδιαφέροντος για την Ένωση ή ενός κράτους μέλους.

Εάν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με τις προαναφερθείσες συνθήκες, θα ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων πριν από την άρση του περιορισμού.

4. Δικαίωμα διαγραφής

α) Υποχρέωση διαγραφής

Εάν ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα με άμεσο αποτέλεσμα, πρέπει να το κάνει αμέσως, δεδομένου ότι ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

1. Τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.
2. Ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας, με την οποία επιτρέπεται η επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθ. 6 παρ. 1 εδάφιο 1 βιβλ. α ή Αρθ. 9 παρ. 2 βιβλ. α GDPR και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων
3. Σύμφωνα με το Άρθ. 21 παρ. 1 GDPR αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των δεδομένων δεδομένου ότι η επεξεργασία των δεδομένων δικαιολογείται από έννομο συμφέρον ή ότι αντιτάσσεστε σύμφωνα με το Άρθ. 21 παρ. 2 GDPR.
4. Τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.
5. Η πράξη διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων συνεπάγεται νομική υποχρέωση σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή τη νομοθεσία των κρατών μελών στα οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.
6. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέχθηκαν για τις επιχειρηματικές υπηρεσίες πληροφοριών που προσφέρονται σύμφωνα με το Άρθ. 8 παρ. 1 GDPR.

β) Πληροφορίες σε τρίτους

Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων έχει δημοσιοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα και πρέπει να διαγράψει τα δεδομένα σύμφωνα με το Άρθ. 17 παρ. 1 GDPR, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέσων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα, ότι έχει υποβληθεί αίτημα για διαγραφή όλων των συνδέσμων σε τέτοια προσωπικά δεδομένα ή αντίγραφα ή αναπαραγωγή των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής για την εκτέλεση της διαδικασίας.

γ) Εξαιρέσεις

Το δικαίωμα διαγραφής δεν υπάρχει εάν είναι απαραίτητη η επεξεργασία

1. για να ασκηθεί το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και την ενημέρωση,
2. για να εκπληρωθεί μια νομική υποχρέωση που απαιτείται από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών στα οποία υπόκειται ο εκπρόσωπος, ή εκτελεσθούν καθήκοντα δημοσίου συμφέροντος ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον εκπρόσωπο,
3. για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το Άρθ. 9 παρ. 2 βιβλ. θ και ι και Άρθ. 9 παρ. 3 GDPR,
4. για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το Άρθ. 89 παρ. 1 GDPR, στο βαθμό που ο νόμος που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) είναι πιθανό να καταστήσει αδύνατο ή να επηρεάσει σοβαρά την επίτευξη των στόχων αυτής της επεξεργασίας, ή
5. για την επιβολή, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

5. Δικαίωμα ενημέρωσης

Εάν έχετε το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας μέσω του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, υποχρεούνται να ενημερώσουν όλους τους παραλήπτες στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί τα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τους παραλήπτες των δεδομένων σας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

6. Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σε δομημένη, τυπική και μηχαναγνώσιμη μορφή. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε αυτά τα δεδομένα σε άλλο άτομο χωρίς εμπόδια από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων που του παρέχονταν αρχικά τα δεδομένα, δεδομένου ότι

1. 1. η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το Άρθ. 6 παρ. 1 εδάφιο 1 βιβλ. α GDPR ή Άρθ. 9 παρ. 2 βιβλ. α GDPR ή σε σύμβαση σύμφωνα με το Άρθ. 6 παρ. 1 εδάφιο 1 βιβλ. β GDPR και

2. η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος, έχετε επίσης το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με εσάς διαβιβάζονται απευθείας από ένα άτομο σε άλλο, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Δεν θίγονται οι ελευθερίες και τα δικαιώματα άλλων προσώπων.

Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων δεν ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση μιας εργασίας προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που ανατίθεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

7. Δικαίωμα αντίρρησης

Υπό την επιφύλαξη της περίστασής σας, έχετε, ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το Άρθ. 6 παρ. 1 εδάφιο 1 βιβλ. ε ή στ GDPR. Αυτό ισχύει, επίσης, για τη δημιουργία προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, εκτός εάν μπορεί να αποδείξει επιτακτικούς έννομους λόγους επεξεργασίας που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή ότι η επεξεργασία προορίζεται για την επιβολή, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Εάν τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αναφορικά με τη διαφήμιση. Αυτό ισχύει, επίσης, για τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με την άμεση αλληλογραφία.

Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για αυτούς τους σκοπούς.

Ανεξάρτητα από την οδηγία 2002/58/EG, έχετε τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες που χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

8. Δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συναίνεσης προστασίας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα τής επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης έως την ανάκληση.

9. Αυτοματοποιημένη απόφαση κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ

Έχετε το δικαίωμα να μην υποβληθείτε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, που θα έχει νομική ισχύ ή θα σας επηρεάσει με παρόμοιο τρόπο. Αυτό δεν ισχύει εάν η απόφαση

1. απαιτείται για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης μεταξύ εσάς και του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων,
2. επιτρέπεται από τη νομοθεσία της Ένωσης ή των κρατών μελών στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και όταν η νομοθεσία αυτή περιέχει κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας, ή
3. με τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Ωστόσο, αυτές οι αποφάσεις δεν πρέπει να βασίζονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων βάσει του Άρθ. 9 παρ. 1 GDPR, εκτός εάν το Άρθ. 9 παρ. 2 βιβλ. α ή η GDPR ισχύει και έχουν ληφθεί εύλογα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, καθώς και των έννομων συμφερόντων σας.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (1) και (3), ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, καθώς και των έννομων συμφερόντων σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να λάβετε βοήθεια από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή τον εκπρόσωπό του, να εκφράσετε τη γνώμη σας επί του θέματος και να αμφισβητήσετε την απόφαση.

10. Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, στο κράτος μέλος της διαμονής τους, στον χώρο εργασίας ή στον τόπο της φερόμενης παράβασης, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν παραβιάζει τον GDPR.

Η εποπτική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί η καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την κατάσταση και τα αποτελέσματα της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας δικαστικής προσφυγής σύμφωνα με το Άρθ. 78 GDPR.

V. Παροχή ιστότοπου και δημιουργία αρχείων καταγραφής

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση στον ιστότοπό μας, το σύστημά μας συλλέγει αυτόματα δεδομένα και σχετικές πληροφορίες από το σύστημα υπολογιστή της συσκευής κλήσης.

Συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Χρησιμοποιημένος τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης
 • Το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
 • Ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του χρήστη
 • Η διεύθυνση IP του χρήστη
 • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
 • Ιστοσελίδες από τις οποίες το σύστημα χρήστη είχε πρόσβαση στον ιστότοπό μας
 • Ιστοσελίδες στις οποίες είχε πρόσβαση το σύστημα χρήστη μέσω του ιστότοπού μας

Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του συστήματός μας. Αυτά τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης IP από το σύστημα είναι απαραίτητη για την παράδοση της ιστοσελίδας στον υπολογιστή του χρήστη. Για το σκοπό αυτό, η διεύθυνση IP του χρήστη πρέπει να διατηρηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης.

Η αποθήκευση στα αρχεία καταγραφής γίνεται για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του ιστότοπου. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται, επίσης, για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου και για τη διασφάλιση τής ασφάλειας των συστημάτων IT. Δεν πραγματοποιείται ανάλυση των δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ.

Για τους προαναφερθέντες σκοπούς, το έννομο συμφέρον μας έγκειται στην επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το Άρθ. 6 παρ. 1 εδάφιο 1 βιβλ. στ GDPR.

3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων και αρχείων καταγραφής αποτελεί το Άρθ. 6 παρ. 1 εδάφιο 1 βιβλ. στ GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της συλλογής τους. Η συνεδρία ολοκληρώνεται όταν επιτευχθεί η συλλογή δεδομένων για την παροχή της ιστοσελίδας.

Εάν τα δεδομένα αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής, αυτό συμβαίνει έπειτα από επτά ημέρες το αργότερο. Είναι δυνατή η αποθήκευση πέρα από αυτό. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διευθύνσεις IP των χρηστών διαγράφονται ή αποξενώνονται έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η εκχώρηση του πελάτη κλήσης.

5. Αντίταξη και κατάργηση

Η συλλογή δεδομένων για την παροχή του ιστοτόπου καθώς και η αποθήκευση δεδομένων σε αρχεία καταγραφής είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστοτόπου. Επομένως, ο χρήστης ενδέχεται να μην αντιταχθεί στις προαναφερθείσες διαδικασίες.

VI. Χρήση των cookies

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο ή στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη. Εάν ένας χρήστης επισκεφτεί έναν ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτεί ένα cookie στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Αυτά τα cookies περιέχουν μια συμβολοσειρά χαρακτήρων που επιτρέπει στο πρόγραμμα περιήγησης να αναγνωρίζεται μοναδικά όταν επιλεχθεί ξανά ο ιστότοπος.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς τον χρήστη. Ορισμένα στοιχεία του ιστότοπού μας απαιτούν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης κλήσεων ακόμη και μετά από αλλαγή σελίδας.

Τα ακόλουθα δεδομένα αποθηκεύονται και μεταδίδονται στα cookies:

 • Ρυθμίσεις γλώσσας
 • Πληροφορίες σύνδεσης

Χρησιμοποιούμε, επίσης, cookies στον ιστότοπό μας, τα οποία μας επιτρέπουν να αναλύουμε τη συμπεριφορά περιήγησης των χρηστών μας.

Ως αποτέλεσμα, θα διαβιβαστούν τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Καταχωρημένες εντολές αναζήτησης
 • Συχνότητα προβολών σελίδας
 • Χρήση λειτουργιών ιστοτόπου

Τα δεδομένα χρήστη που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο ψευδωνυμοποιούνται με τεχνικά μέτρα. Επομένως, δεν είναι δυνατή η εκχώρηση των δεδομένων στον χρήστη που έχει πρόσβαση στον ιστότοπο. Αυτά τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Ο σκοπός της χρήσης τεχνικών cookies είναι η απλοποίηση της χρήσης ιστότοπων για χρήστες. Ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπού μας δεν μπορούν να προσφερθούν χωρίς τη χρήση cookies. Αυτά απαιτούν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης ακόμη και μετά από αλλαγή σελίδας.

Χρειαζόμαστε cookies για τις ακόλουθες εφαρμογές:

 • Εφαρμογή ρυθμίσεων γλώσσας
 • Αποθήκευση όρων αναζήτησης

Τα δεδομένα χρήστη που συλλέγονται από τεχνικά cookies δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρήστη.

Τα cookies ανάλυσης χρησιμοποιούνται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του ιστότοπού μας και του περιεχομένου του. Μέσω των cookies ανάλυσης, μαθαίνουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπος και έτσι μπορούμε συνεχώς να βελτιστοποιούμε την προσφορά μας.

Η LEDVANCE συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου, π.χ. ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα και ποια σφάλματα εμφανίζονται; Αυτή η δημιουργία αναλυτικών προφίλ μας βοηθά να μετρήσουμε πόσο αποτελεσματικό είναι το περιεχόμενο και πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η απόδοση του ιστότοπου.

Για τους σκοπούς αυτούς, έχουμε, επίσης, έννομο συμφέρον στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Άρθ. 6 Παρ. 1 Εδάφιο 1 βιβλ. στ GDPR.

3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με χρήση cookies αποτελεί το Άρθ. 6 παρ. 1 εδάφιο 1 βιβλ. α GDPR.

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με χρήση τεχνικών cookies αποτελεί το Άρθ. 6 Παρ. 1 Εδάφιο 1 βιβλ. στ GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης και δυνατότητα αντίταξης και κατάργησης

Τα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη και μεταδίδονται στον ιστότοπό μας από τον χρήστη. Ως εκ τούτου, εσείς ως χρήστης έχετε, επίσης, τον πλήρη έλεγχο της χρήσης των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί, επίσης, να γίνει αυτόματα. Εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα για τον ιστότοπό μας, είναι πιθανό να μην είναι δυνατή η χρήση όλων των λειτουργιών του ιστότοπου στο έπακρο.

Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης Safari έκδοση 12.1 ή μεταγενέστερη, τα cookies θα διαγραφούν αυτόματα έπειτα από επτά ημέρες. Αυτό ισχύει, επίσης, για τα cookies εξαίρεσης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αποτροπή της χρήσης μηχανισμών παρακολούθησης.

VII. Ενημερωτικό δελτίο

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν σε ένα ενημερωτικό δελτίο στον ιστότοπό μας. Κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, μας διαβιβάζονται τα δεδομένα από τη μάσκα εισαγωγής.

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Επώνυμο
 • Όνομα
 • Αριθμός σταθερού / κινητού τηλεφώνου
 • Διεύθυνση
 • Η διεύθυνση IP της συσκευής τού χρήστη
 • Ημερομηνία και ώρα εγγραφής

Δεν θα διαβιβαστούν δεδομένα σε τρίτους όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η συλλογή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη εξυπηρετεί το σκοπό της παράδοσης του ενημερωτικού δελτίου στον παραλήπτη.

Η συλλογή πρόσθετων προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής εξυπηρετεί το σκοπό να αποτρέψει την κατάχρηση των υπηρεσιών ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται.

3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων από τον χρήστη μετά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο αποτελεί το Άρθ. 6 παρ. 1 Εδάφιο 1 βιβλ. α GDPR εάν ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της συλλογής τους. Επομένως, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη θα αποθηκευτεί εφόσον η συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο είναι ενεργή.

Τα άλλα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής διαγράφονται γενικά έπειτα από περίοδο επτά ημερών.

5. Αντίταξη και κατάργηση

Η συνδρομή για το ενημερωτικό δελτίο μπορεί να ακυρωθεί από το υποκείμενο των δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Για το σκοπό αυτό, κάθε ενημερωτικό δελτίο περιέχει έναν σύνδεσμο εξαίρεσης.

Μέσω αυτού, είναι, επίσης, δυνατή η ανάκληση της συγκατάθεσης για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διαδικασία εγγραφής.

VIII. Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται στον ιστότοπό μας. Σε αυτήν την περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που διαβιβάζονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα αποθηκευτούν.

Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επεξεργασία της συνομιλίας.

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποτελεί, επίσης, το απαραίτητο έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των δεδομένων.

3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Εάν ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί το Άρθ. 6 παρ. 1 βιβλ. α GDPR.

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που διαβιβάζονται κατά την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί το Άρθ. 6 παρ. 1 βιβλ. στ GDPR. Εάν ο σκοπός της επαφής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η σύναψη σύμβασης, η πρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το Άρθ. 6 παρ. 1 βιβλ. β GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της συλλογής τους. Όσον αφορά την αποστολή προσωπικών δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό συμβαίνει όταν η αντίστοιχη συνομιλία με τον χρήστη έχει λήξει. Η συνομιλία ολοκληρώνεται όταν μπορεί να συναχθεί από τις περιστάσεις πως το εν λόγω θέμα έχει επιλυθεί οριστικά.

Τα πρόσθετα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία αποστολής θα διαγραφούν μετά από περίοδο επτά ημερών το αργότερο.

5. Αντίταξη και κατάργηση

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Εάν ο χρήστης επικοινωνήσει μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να αντιταχθεί στην αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συνομιλία δεν μπορεί να συνεχιστεί.

contact@ledvance.com

Σε αυτήν την περίπτωση, όλα τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια της επαφής θα διαγραφούν.

contact@ledvance.com

IX. Εμφανίσεις εταιρικής ιστοσελίδας

Χρήση εταιρικών παρουσιών σε κοινωνικά δίκτυα

Instagram:

Instagram, Μέρος της Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2 Ιρλανδία

Στον ιστότοπο της εταιρείας μας παρέχουμε πληροφορίες και προσφέρουμε στους χρήστες του Instagram τη δυνατότητα επικοινωνίας. Εάν πραγματοποιήσετε κάποια ενέργεια στον ιστότοπο της εταιρείας μας στο Instagram (π.χ. σχόλια, συνεισφορές, «Μου αρέσει», κλπ.), μπορείτε να δημοσιοποιήσετε προσωπικά δεδομένα (π.χ. εμφανές όνομα ή φωτογραφία του προφίλ χρήστη σας). Ωστόσο, καθώς γενικά ή και σε μεγάλο βαθμό δεν επηρεάζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Instagram, την εταιρεία που είναι από κοινού υπεύθυνη για την εμφάνιση της εταιρείας LEDVANCE GmbH, δεν μπορούμε να κάνουμε δεσμευτικές δηλώσεις σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Η εταιρική μας παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιείται για επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών με (δυνητικούς) πελάτες. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε την παρουσία της εταιρείας για:

Προϊόντα

Οι δημοσιεύσεις για την εμφάνιση της εταιρείας μπορούν να περιέχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

 • Πληροφορίες σχετικά με προϊόντα
 • Πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες
 • Λαχεία προώθησης προϊόντων
 • Επικοινωνία πελατών
 • Υπηρεσία και Υποστήριξη

Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να δημοσιεύει προσωπικά δεδομένα μέσω δραστηριοτήτων.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αποτελεί το Άρθ. 6 παρ. 1 εδάφιο 1 βιβλ. α GDPR.

Αποθηκεύουμε τις δραστηριότητες και τα προσωπικά σας δεδομένα που δημοσιεύονται στην εταιρική μας παρουσία στο Instagram μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Επιπλέον, συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες περιόδους διατήρησης.

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα από την εταιρική μας παρουσία στο διαδίκτυο και στα δικά μας συστήματα. Τα δεδομένα αποθηκεύονται εκεί για την ακόλουθη περίοδο: 2 μήνες.

Το Instagram έχει υπογράψει και πιστοποιηθεί βάσει της Συμφωνίας Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την Ιδιωτικότητα. Αυτό διασφαλίζει τη δέσμευση του Instagram να συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη συνδεδεμένη καταχώριση: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε στο πλαίσιο της από μέρους σας χρήσης της εταιρικής μας παρουσίας στο Instagram και να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων που αναφέρεται στην παράγραφο IV της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στείλτε μας ένα ανεπίσημο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@ledvance.com . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Instagram και τις αντίστοιχες επιλογές αντίταξης, κάντε κλικ εδώ:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2ος Όροφος, Fenian Street, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία

Στον ιστότοπο της εταιρείας μας παρέχουμε πληροφορίες και προσφέρουμε στους χρήστες του Pinterest τη δυνατότητα επικοινωνίας. Εάν πραγματοποιήσετε κάποια ενέργεια στον ιστότοπο της εταιρείας μας στο Pinterest (π.χ. σχόλια, συνεισφορές, «Μου αρέσει», κλπ.), μπορείτε να δημοσιοποιήσετε προσωπικά δεδομένα (π.χ. εμφανές όνομα ή φωτογραφία του προφίλ χρήστη σας). Ωστόσο, καθώς γενικά ή και σε μεγάλο βαθμό δεν επηρεάζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Pinterest, την εταιρεία που είναι από κοινού υπεύθυνη για την εμφάνιση της εταιρείας LEDVANCE GmbH, δεν μπορούμε να κάνουμε δεσμευτικές δηλώσεις σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Η εταιρική μας παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιείται για επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών με (δυνητικούς) πελάτες. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε την παρουσία της εταιρείας για:

Προϊόντα

Οι δημοσιεύσεις για την εμφάνιση της εταιρείας μπορούν να περιέχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

 • Πληροφορίες σχετικά με προϊόντα
 • Πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες
 • Λαχεία προώθησης προϊόντων
 • Επικοινωνία πελατών
 • Υπηρεσία και Υποστήριξη

Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να δημοσιεύει προσωπικά δεδομένα μέσω δραστηριοτήτων.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αποτελεί το Άρθ. 6 παρ. 1 εδάφιο 1 βιβλ. α GDPR.

Αποθηκεύουμε τις δραστηριότητες και τα προσωπικά σας δεδομένα που δημοσιεύονται στην εταιρική μας παρουσία στο Pinterest μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Επιπλέον, συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες περιόδους διατήρησης.

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα από την εταιρική μας παρουσία στο διαδίκτυο και στα δικά μας συστήματα. Τα δεδομένα αποθηκεύονται εκεί για την ακόλουθη περίοδο: 2 μήνες.

Το Pinterest έχει υπογράψει και πιστοποιηθεί βάσει της Συμφωνίας Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την Ιδιωτικότητα. Αυτό διασφαλίζει τη δέσμευση του Pinterest να συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη συνδεδεμένη καταχώριση: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε στο πλαίσιο της από μέρους σας χρήσης της εταιρικής μας παρουσίας στο Pinterest και να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων που αναφέρεται στην παράγραφο IV της παρούσας πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στείλτε μας ένα ανεπίσημο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@ledvance.com . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Pinterest και τις αντίστοιχες επιλογές αντίταξης, κάντε κλικ εδώ:

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Twitter:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία

Στον ιστότοπο της εταιρείας μας παρέχουμε πληροφορίες και προσφέρουμε στους χρήστες του Twitter τη δυνατότητα επικοινωνίας. Εάν πραγματοποιήσετε κάποια ενέργεια στον ιστότοπο της εταιρείας μας στο Twitter (π.χ. σχόλια, συνεισφορές, «Μου αρέσει»), μπορείτε να δημοσιοποιήσετε προσωπικά δεδομένα (π.χ. εμφανές όνομα ή φωτογραφία του προφίλ χρήστη σας). Ωστόσο, καθώς γενικά ή και σε μεγάλο βαθμό δεν επηρεάζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Twitter, την εταιρεία που είναι από κοινού υπεύθυνη για την εμφάνιση της εταιρείας LEDVANCE GmbH, δεν μπορούμε να κάνουμε δεσμευτικές δηλώσεις σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Η εταιρική μας παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιείται για επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών με (δυνητικούς) πελάτες. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε την παρουσία της εταιρείας για:

Προϊόντα

Οι δημοσιεύσεις για την εμφάνιση της εταιρείας μπορούν να περιέχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

 • Πληροφορίες σχετικά με προϊόντα
 • Πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες
 • Λαχεία προώθησης προϊόντων
 • Επικοινωνία πελατών
 • Υπηρεσία και Υποστήριξη

Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να δημοσιεύει προσωπικά δεδομένα μέσω δραστηριοτήτων.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αποτελεί το Άρθ. 6 παρ. 1 εδάφιο 1 βιβλ. α GDPR.

Αποθηκεύουμε τις δραστηριότητες και τα προσωπικά σας δεδομένα που δημοσιεύονται στην εταιρική μας παρουσία στο Twitter μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Επιπλέον, συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες περιόδους διατήρησης.

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα από την εταιρική μας παρουσία στο διαδίκτυο και στα δικά μας συστήματα. Τα δεδομένα αποθηκεύονται εκεί για την ακόλουθη περίοδο: 2 μήνες.

Το Twitter έχει υπογράψει και πιστοποιηθεί βάσει της Συμφωνίας Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την Ιδιωτικότητα. Αυτό διασφαλίζει τη δέσμευση του Twitter να συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη συνδεδεμένη καταχώριση: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε στο πλαίσιο της από μέρους σας χρήσης της εταιρικής μας παρουσίας στο Twitter και να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων που αναφέρεται στην παράγραφο IV της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στείλτε μας ένα ανεπίσημο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@ledvance.com . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Twitter και τις αντίστοιχες επιλογές αντίταξης, κάντε κλικ εδώ:

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

YouTube:

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Ηνωμένες Πολιτείες

Στον ιστότοπο της εταιρείας μας παρέχουμε πληροφορίες και προσφέρουμε στους χρήστες του YouTube τη δυνατότητα επικοινωνίας. Εάν πραγματοποιήσετε κάποια ενέργεια στον ιστότοπο της εταιρείας μας στο YouTube (π.χ. σχόλια, συνεισφορές, «Μου αρέσει»), μπορείτε να δημοσιοποιήσετε προσωπικά δεδομένα (π.χ. εμφανές όνομα ή φωτογραφία του προφίλ χρήστη σας). Ωστόσο, καθώς γενικά ή και σε μεγάλο βαθμό δεν επηρεάζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το YouTube, την εταιρεία που είναι από κοινού υπεύθυνη για την εμφάνιση της εταιρείας LEDVANCE GmbH, δεν μπορούμε να κάνουμε δεσμευτικές δηλώσεις σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Η εταιρική μας παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιείται για επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών με (δυνητικούς) πελάτες. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε την παρουσία της εταιρείας για:

Προϊόντα

Οι δημοσιεύσεις για την εμφάνιση της εταιρείας μπορούν να περιέχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

 • Πληροφορίες σχετικά με προϊόντα
 • Πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες
 • Λαχεία προώθησης προϊόντων
 • Επικοινωνία πελατών
 • Υπηρεσία και Υποστήριξη

Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να δημοσιεύει προσωπικά δεδομένα μέσω δραστηριοτήτων.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αποτελεί το Άρθ. 6 παρ. 1 εδάφιο 1 βιβλ. α GDPR.

Αποθηκεύουμε τις δραστηριότητες και τα προσωπικά σας δεδομένα που δημοσιεύονται στην εταιρική μας παρουσία στο YouTube μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Επιπλέον, συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες περιόδους διατήρησης.

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα από την εταιρική μας παρουσία στο διαδίκτυο και στα δικά μας συστήματα. Τα δεδομένα αποθηκεύονται εκεί για την ακόλουθη περίοδο: 2 μήνες.

Το YouTube έχει υπογράψει και πιστοποιηθεί βάσει της Συμφωνίας Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την Ιδιωτικότητα. Αυτό διασφαλίζει τη δέσμευση του YouTube να συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη συνδεδεμένη καταχώριση: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε στο πλαίσιο της από μέρους σας χρήσης της εταιρικής μας παρουσίας στο YouTube και να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων που αναφέρεται στην παράγραφο IV της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στείλτε μας ένα ανεπίσημο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@ledvance.com . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το YouTube και τις αντίστοιχες επιλογές αντίταξης, κάντε κλικ εδώ:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en

X. Χρήση εταιρικών παρουσιών σε επαγγελματικά προσανατολισμένα δίκτυα

1. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Χρησιμοποιούμε εταιρικές παρουσίες σε επαγγελματικά προσανατολισμένα δίκτυα. Διατηρούμε εταιρική παρουσία στα ακόλουθα επαγγελματικά προσανατολισμένα δίκτυα:

LinkedIn:

LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία

XING:

XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Αμβούργο, Γερμανία

Στον ιστότοπο μας παρέχουμε πληροφορίες και προσφέρουμε στους χρήστες τη δυνατότητα επικοινωνίας.

Η εταιρική παρουσία χρησιμοποιείται για αιτήσεις εργασίας, πληροφορίες/PR και ενεργή προμήθεια.

Δεν έχουμε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις εταιρείες που είναι από κοινού υπεύθυνες για την εταιρική παρουσία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Εάν πραγματοποιήσετε κάποια ενέργεια στον ιστότοπο της εταιρείας μας (π.χ. σχόλια, συνεισφορές, «Μου αρέσει», κλπ.), μπορείτε να δημοσιοποιήσετε προσωπικά δεδομένα (π.χ. εμφανές όνομα ή φωτογραφία του προφίλ χρήστη σας).

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας σε σχέση με τη χρήση της εταιρικής μας παρουσία στο διαδίκτυο αποτελεί το Άρθ. 6 Παρ. 1 εδάφιο 1 βιβλ. στ GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η εταιρική μας παρουσία στο διαδίκτυο εξυπηρετεί την ενημέρωση των χρηστών για τις υπηρεσίες μας. Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να δημοσιεύει προσωπικά δεδομένα μέσω δραστηριοτήτων.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Αποθηκεύουμε τις δραστηριότητες και τα προσωπικά σας δεδομένα που δημοσιεύονται μέσω της εταιρικής μας παρουσία στο διαδίκτυο μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Επιπλέον, συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες περιόδους διατήρησης.

5. Αντίταξη και κατάργηση

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε στο πλαίσιο της από μέρους σας χρήσης της εταιρικής μας παρουσίας στο διαδίκτυο και να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων που αναφέρεται στην παράγραφο IV της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στείλτε μας ένα ανεπίσημο μήνυμα στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το LinkedIn έχει, επίσης, υπογράψει και πιστοποιηθεί βάσει της Συμφωνίας Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την Ιδιωτικότητα. Το LinkedIn δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη συνδεδεμένη καταχώριση: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές αντίταξης και κατάργησης εδώ:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XI. Φιλοξενία

Ο ιστότοπος φιλοξενείται σε διακομιστές ενός παρόχου υπηρεσιών που έχει ανατεθεί από εμάς.

Ο πάροχος υπηρεσιών μας είναι:

SpaceNet AG

Joseph-Dollinger-Bogen 14

D-80807 München

Οι διακομιστές συλλέγουν και αποθηκεύουν αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία μεταδίδει αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Οι αποθηκευμένες πληροφορίες είναι οι εξής:

 • Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης
 • Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
 • Διεύθυνση URL αναφοράς
 • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
 • Ώρα και ημερομηνία του αιτήματος διακομιστή
 • Η διεύθυνση IP της συσκευής τού χρήστη

Αυτά τα δεδομένα δεν θα συγχωνευτούν με άλλες πηγές δεδομένων. Τα δεδομένα συλλέγονται βάσει του Άρθ. 6 παρ. 1 βιβλ. στ GDPR. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας έχει έννομο συμφέρον για την χωρίς τεχνικά σφάλματα παρουσίαση και βελτιστοποίηση του ιστότοπού του - για αυτό πρέπει να καταγράφονται τα αρχεία καταγραφής διακομιστή.

Ο διακομιστής του ιστότοπου τοποθετείται γεωγραφικά στη Γερμανία.

XII. Χρήση Προσθηκών (Plugins)

Χρησιμοποιούμε προσθήκες για διάφορους σκοπούς. Οι προσθήκες που χρησιμοποιούνται αναφέρονται παρακάτω:

Χρήση του Google Analytics

1. Πεδίο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Δουβλίνο, Ιρλανδία. (Εφεξής «Google»). Το Google Analytics εξετάζει, μεταξύ άλλων, την προέλευση των επισκεπτών, τη διάρκεια παραμονής τους σε μεμονωμένες σελίδες και τη χρήση μηχανών αναζήτησης, επιτρέποντας έτσι τον καλύτερο έλεγχο της επιτυχίας των διαφημιστικών καμπανιών.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies και τα αποθηκεύει στη συσκευή σας. Αυτό επιτρέπει την αποθήκευση και αξιολόγηση προσωπικών δεδομένων, ιδίως τη δραστηριότητα του χρήστη (ποιες σελίδες έχει επισκεφθεί ο χρήστης και σε ποια στοιχεία έχει κάνει κλικ), πληροφορίες συσκευής και προγράμματος περιήγησης (συγκεκριμένα τη διεύθυνση IP και το λειτουργικό σύστημα), δεδομένα σχετικά με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται (συγκεκριμένα ποιες διαφημίσεις έχουν προβληθεί και αν ο χρήστης έχει κάνει κλικ σε αυτές) και επίσης δεδομένα σχετικά με διαφημιστικούς συνεργάτες (ιδίως ψευδωνυμοποιημένα αναγνωριστικά χρήστη)

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς θα μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, εάν είναι ενεργοποιημένη η ανωνυμοποίηση IP σε αυτήν την διαδικτυακή παρουσία, η Google θα περικόψει προηγουμένως τη διεύθυνση IP σας εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων υπογραφόντων κρατών της Συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταδίδεται η πλήρης διεύθυνση IP σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί.

Εκ μέρους του χειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστότοπου και να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου στον χειριστή του ιστότοπου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics δεν συνδυάζεται με άλλα δεδομένα από την Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.

Η Google LLC έχει υπογράψει και πιστοποιηθεί βάσει της Συμφωνίας Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την Ιδιωτικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, η Google δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη συνδεδεμένη καταχώριση:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων από την Google μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Ο σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι να απευθυνθεί συγκεκριμένα σε μια ομάδα στόχου που έχει ήδη εκφράσει αρχικό ενδιαφέρον με την επίσκεψη στον ιστότοπο.

3. Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί η συγκατάθεση του χρήστη σύμφωνα με το Άρθ. 6 παρ. 1 εδάφιο 1 βιβλ. α GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα αποθηκευτούν για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή όπως απαιτείται από τον νόμο. Τα δεδομένα διαφήμισης στα αρχεία καταγραφής διακομιστή ανωνυμοποιούνται από τις δηλώσεις της Google για τη διαγραφή τμημάτων της διεύθυνσης IP και των πληροφοριών cookie έπειτα από 9 και 18 μήνες αντίστοιχα.

5. Δυνατότητα ανάκλησης συγκατάθεσης και κατάργησης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη δήλωση συγκατάθεσής σας βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης έως την ανάκληση.

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Google εμποδίζοντας την αποθήκευση των cookies άλλων κατασκευαστών στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Χωρίς παρακολούθηση" ενός υποστηριζόμενου προγράμματος περιήγησης, απενεργοποιώντας την εκτέλεση κώδικα σεναρίου στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή εγκαθιστώντας ένα πρόγραμμα αποκλεισμού σεναρίων όπως το NoScript (https://noscript.net/) ή το Ghostery (https://www.ghostery.com ) στο πρόγραμμα περιήγησής σας, τη διεύθυνση IP σας στην Google και για να αποτρέψετε την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Με τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Google:

https://adssettings.google.de

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές αντίταξης και κατάργησης στη διεύθυνση:

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Χρήση του Διαχειριστή ετικετών Google

1. Πεδίο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τον Διαχειριστή Ετικετών Google (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/ ) της Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ και του εκπροσώπου της στην Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Δουβλίνο, Ιρλανδία (εφεξής «Google»). Με τον Διαχειριστή ετικετών Google, οι ετικέτες από την Google και οι υπηρεσίες τρίτων μπορούν να υπόκεινται σε διαχείριση, να ομαδοποιούνται και να ενσωματώνονται σε μια διαδικτυακή παρουσία. Οι ετικέτες είναι μικρά στοιχεία κώδικα σε μια διαδικτυακή παρουσία που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη μέτρηση του αριθμού και της συμπεριφοράς των επισκεπτών, για την καταγραφή του αντίκτυπου των διαδικτυακών διαφημίσεων και των κοινωνικών καναλιών, τη χρήση επαναληπτικού μάρκετινγκ και στόχευσης και τη δοκιμή και βελτιστοποίηση των διαδικτυακών παρουσιών. Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται την ηλεκτρονική παρουσία, η τρέχουσα διαμόρφωση ετικέτας αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Περιέχει δηλώσεις σχετικά με το ποιες ετικέτες πρόκειται να ενεργοποιηθούν. Ο Διαχειριστής ετικετών Google ενεργοποιεί άλλες ετικέτες που ενδέχεται οι ίδιες να συλλέγουν δεδομένα. Θα βρείτε πληροφορίες αναφορικά με αυτό στα αποσπάσματα σχετικά με τη χρήση των αντίστοιχων υπηρεσιών σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων. Ο Διαχειριστής ετικετών Google δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και τα δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google έχει υπογράψει και πιστοποιηθεί βάσει της Συμφωνίας Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την Ιδιωτικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, η Google δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ακόλουθη συνδεδεμένη καταχώριση:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαχειριστή Ετικετών Google, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html και ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έγκειται στη συλλογή και τη σαφή διαχείριση καθώς και στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των υπηρεσιών τρίτων.

3. Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί η συγκατάθεση του χρήστη σύμφωνα με το Άρθ. 6 παρ. 1 εδάφιο 1 βιβλ. α GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα αποθηκευτούν για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή όπως απαιτείται από τον νόμο. Τα δεδομένα διαφήμισης στα αρχεία καταγραφής διακομιστή ανωνυμοποιούνται από τις δηλώσεις της Google για τη διαγραφή τμημάτων της διεύθυνσης IP και των πληροφοριών cookie έπειτα από 9 και 18 μήνες αντίστοιχα.

5. Δυνατότητα ανάκλησης συγκατάθεσης και κατάργησης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη δήλωση συγκατάθεσής σας βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης έως την ανάκληση.

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Google εμποδίζοντας την αποθήκευση των cookies άλλων κατασκευαστών στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Χωρίς παρακολούθηση" ενός υποστηριζόμενου προγράμματος περιήγησης, απενεργοποιώντας την εκτέλεση κώδικα σεναρίου στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή εγκαθιστώντας ένα πρόγραμμα αποκλεισμού σεναρίων όπως το NoScript (https://noscript.net/ ) ή το Ghostery (https://www.ghostery.com ) στο πρόγραμμα περιήγησής σας, τη διεύθυνση IP σας στην Google και για να αποτρέψετε την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Με τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Google:

https://adssettings.google.de

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές αντίταξης και κατάργησης στη διεύθυνση:

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Χρήση των Χαρτών Google

1. Πεδίο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε την online υπηρεσία χαρτών Χάρτες Google της Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ και ο αντιπρόσωπος στην Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Δουβλίνο, Ιρλανδία (εφεξής «Google»). Χρησιμοποιούμε την προσθήκη Χαρτών Google για να παρουσιάσουμε οπτικά τα γεωγραφικά δεδομένα και να τα ενσωματώσουμε στην διαδικτυακή μας παρουσία. Μέσω της χρήσης των Χαρτών Google στην παρουσία μας στο διαδίκτυο, οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής μας παρουσίας, η διεύθυνση IP και οι διευθύνσεις που έχετε εισαγάγει με τη λειτουργία προγραμματισμού διαδρομών μεταδίδονται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google έχει υπογράψει και πιστοποιηθεί βάσει της Συμφωνίας Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την Ιδιωτικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, η Google δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη συνδεδεμένη καταχώριση:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων από την Google μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η χρήση της προσθήκης Χαρτών Google εξυπηρετεί τη βελτίωση της φιλικότητας προς τους χρήστες και την ελκυστική παρουσίαση της διαδικτυακής μας παρουσίας.

3. Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί η συγκατάθεση του χρήστη σύμφωνα με το Άρθ. 6 παρ. 1 εδάφιο 1 βιβλ. α GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα αποθηκευτούν για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή όπως απαιτείται από τον νόμο.

5. Δυνατότητα ανάκλησης συγκατάθεσης και κατάργησης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη δήλωση συγκατάθεσής σας βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης έως την ανάκληση.

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Google εμποδίζοντας την αποθήκευση των cookies άλλων κατασκευαστών στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Χωρίς παρακολούθηση" ενός υποστηριζόμενου προγράμματος περιήγησης, απενεργοποιώντας την εκτέλεση κώδικα σεναρίου στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα αποκλεισμού σεναρίων όπως το NoScript (https://noscript.net/ ) ή το Ghostery (https://www.ghostery.com ) στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Με τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Google:

https://adssettings.google.de

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές αντίταξης και κατάργησης στη διεύθυνση:

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Χρήση του MailChimp

1. Πεδίο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τον πάροχο υπηρεσιών MailChimp της The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, ΗΠΑ (εφεξής "MailChimp") για να στείλουμε το ενημερωτικό δελτίο μας. Το MailChimp είναι πάροχος μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μας επιτρέπει να επικοινωνούμε απευθείας με πιθανούς πελάτες μέσω ενημερωτικών δελτίων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο, τα δεδομένα που εισάγετε κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο θα μεταφερθούν στο MailChimp και θα αποθηκευτούν εκεί. Αυτό επιτρέπει την αποθήκευση και αξιολόγηση περαιτέρω προσωπικών δεδομένων, ιδίως τη δραστηριότητα του χρήστη (ποιες σελίδες έχει επισκεφθεί και σε ποια στοιχεία έχει κάνει κλικ) και πληροφορίες συσκευής και προγράμματος περιήγησης (συγκεκριμένα τη διεύθυνση IP και το λειτουργικό σύστημα). Το MailChimp έχει υπογράψει και πιστοποιηθεί βάσει της Συμφωνίας Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την Ιδιωτικότητα. Το MailChimp δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη συνδεδεμένη καταχώριση:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Επομένως, τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν επίσης από το MailChimp. Τα δεδομένα σας δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους για να λάβετε το ενημερωτικό δελτίο και το MailChimp δεν έχει το δικαίωμα να διαβιβάσει τα δεδομένα σας. Μετά την εγγραφή, το MailChimp θα σας στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να επιβεβαιώσει την εγγραφή σας. Επιπλέον, το MailChimp προσφέρει διάφορες επιλογές ανάλυσης σχετικά με τον τρόπο ανοίγματος και χρήσης των αποσταλθέντων ενημερωτικών δελτίων, π.χ. σε πόσους χρήστες στάλθηκε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν τα μηνύματα απορρίφθηκαν και εάν οι χρήστες διαγράφηκαν από τη λίστα μετά τη λήψη ενός μηνύματος.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων από το MailChimp μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου, πιθανώς για προσκλήσεις σε εκδηλώσεις και, εάν είστε ήδη πελάτης μας, για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των πελατών μας. Επιπλέον, οι συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου θα μπορούσαν να ενημερωθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν αυτό είναι απαραίτητο, για τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων ή την εγγραφή σε αυτό, όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση αλλαγών στην προσφορά του ενημερωτικού δελτίου ή αλλαγές στις τεχνικές συνθήκες.

3. Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί η συγκατάθεση του χρήστη σύμφωνα με το Άρθ. 6 παρ. 1 εδάφιο 1 βιβλ. α GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα αποθηκευτούν για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή όπως απαιτείται από τον νόμο. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το MailChimp και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

5. Δυνατότητα ανάκλησης συγκατάθεσης και κατάργησης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη δήλωση συγκατάθεσής σας βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης έως την ανάκληση.

Η συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων, καθώς και η χρήση τους για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου από το MailChimp μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο MailChimp ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που παρέχεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές αντίταξης και κατάργησης κατά του MailChimp μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του DataGuard .