Καταναλωτικo
Χωρα

Όροι χρήσης

1. Πεδίο εφαρμογής

1.1 Οποιαδήποτε χρήση του παρόντος ιστότοπου ("Ιστότοπος της LEDVANCE") που παρέχεται από την LEDVANCE GmbH ή/και των θυγατρικών της ("LEDVANCE") υπόκειται στους παρόντες Όρους χρήσης. Οι παρόντες Όροι χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν από άλλους όρους και προϋποθέσεις, π.χ. για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Η σύνδεση σε αυτόν τον ιστότοπο, στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται σύνδεση, η πρόσβαση ή η χρήση αυτού του ιστότοπου, σημαίνει αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης στην εκάστοτε τρέχουσα έκδοσή τους.

1.2 Εφόσον ο Χρήστης χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο της LEDVANCE ως επιχειρηματικός πελάτης, δηλαδή για τους σκοπούς των εμπορικών δραστηριοτήτων του, της επιχείρησης ή του επαγγέλματός του ή για λογαριασμό ενός δημόσιου φορέα ή εταιρείας, το άρθρο § 312e παράγραφος 1, εδάφιο 1, αρ. 1-3 του γερμανικού Αστικού Κώδικα δεν ισχύει.

2. Υπηρεσίες

2.1 Ο Ιστότοπος της LEDVANCE περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες και λογισμικό, καθώς και - ανάλογα με την περίπτωση - σχετική τεκμηρίωση για προβολή ή λήψη.

2.2 Η LEDVANCE διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία Ιστότοπου της LEDVANCE, εν μέρει ή στο σύνολό του, ανά πάσα στιγμή. Λόγω της φύσης του Διαδικτύου και των συστημάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η LEDVANCE δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία ευθύνη για τη συνεχή διαθεσιμότητα του Ιστότοπου της LEDVANCE.

3. Εγγραφή, κωδικός πρόσβασης

3.1 Ορισμένες σελίδες στον Ιστότοπο της LEDVANCE ενδέχεται να προστατεύονται μέσω κωδικού πρόσβασης. Προς το συμφέρον της ασφάλειας των επιχειρηματικών συναλλαγών, η πρόσβαση σε αυτές τις σελίδες επιτρέπεται μόνο στους εγγεγραμμένους Χρήστες. Η LEDVANCE διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της εγγραφής οποιουδήποτε Χρήστη. Η LEDVANCE διατηρεί ιδιαιτέρως το δικαίωμα να ζητήσει εγγραφή του Χρήστη σε σελίδες οι οποίες ήταν ελεύθερα προσβάσιμες στο παρελθόν. Η LEDVANCE έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης, να αρνηθεί στον Χρήστη το δικαίωμα πρόσβασης σε περιοχή που προστατεύεται μέσω κωδικού πρόσβασης, αποκλείοντας τα Στοιχεία χρήστη (όπως ορίζεται παρακάτω), ιδίως εάν ο Χρήστης

  • παρέχει λανθασμένα στοιχεία για τον σκοπό της εγγραφής,
  • παραβιάσει τους παρόντες Όρους χρήσης ή αμελεί να ασκήσει επαρκή φροντίδα για τον χειρισμό των Στοιχείων χρήστη,
  • παραβιάσει την ισχύουσα νομοθεσία για την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστότοπου της LEDVANCE,
  • δεν έχει χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο της LEDVANCE για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

3.2 Κατά την εγγραφή, ο Χρήστης θα πρέπει να παρέχει ακριβείς πληροφορίες, και, εφόσον οι πληροφορίες αλλάξουν στο πέρασμα του χρόνου, να ενημερώσει τις πληροφορίες αυτές (ηλεκτρονικά, στο μέτρο του δυνατού) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ο Χρήστης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, όπως παρέχεται στην LEDVANCE, είναι ενημερωμένη ανά πάσα στιγμή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία με τον Χρήστη.

3.3 Κατά την εγγραφή, παρέχεται στον Χρήστη ένας κωδικός, ο οποίος αποτελείται από ένα Αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης ("Στοιχεία χρήστη"). Κατά την πρώτη πρόσβαση, ο Χρήστης θα πρέπει να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης που παρέχεται από την LEDVANCE με έναν κωδικό πρόσβασης που θα είναι γνωστός μόνο στον Χρήστη. Τα Στοιχεία χρήστη επιτρέπουν στον Χρήστη να προβάλλει ή να αλλάξει τα δικά του στοιχεία ή να αποσύρει ή να παραχωρήσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των στοιχείων του.

3.4 Ο Χρήστης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα Στοιχεία χρήστη δεν είναι διαθέσιμα σε τρίτα μέρη και φέρει ευθύνη για όλες τις συναλλαγές και άλλες δραστηριότητες που ασκούνται με τα Στοιχεία χρήστη του. Στο τέλος κάθε ηλεκτρονικής συνεδρίας, ο Χρήστης θα πρέπει να αποσυνδέεται από την περιοχή που προστατεύεται μέσω κωδικού πρόσβασης. Εάν, και στον βαθμό που, ο Χρήστης αντιληφθεί ότι τα Στοιχεία χρήστη του χρησιμοποιούνται αθέμιτα από τρίτα μέρη, ο Χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά την LEDVANCE εγγράφως, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, καθώς και άμεσα μέσω e-mail, εφόσον χρειάζεται.

3.5 Μετά την παραλαβή της γνωστοποίησης της παραγράφου 3.4, η LEDVANCE θα αρνηθεί την πρόσβαση στην περιοχή που προστατεύεται μέσω κωδικού πρόσβασης με αυτά τα Στοιχεία χρήστη. Η πρόσβαση από τον Χρήστη θα είναι δυνατή μόνο μετά από αίτηση του Χρήστη στην LEDVANCE ή μετά από νέα εγγραφή.

3.6 Ο Χρήστης δύναται να αιτηθεί τον τερματισμό της εγγραφής του εγγράφως, ανά πάσα στιγμή, με την προϋπόθεση ότι η διαγραφή δεν θα παραβιάζει την καλή λειτουργία των συμβατικών σχέσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, η LEDVANCE θα διαγράψει όλα τα Στοιχεία χρήστη και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα σχετίζονται με τον Χρήστη μόλις αυτά τα δεδομένα παύσουν να είναι απαραίτητα.

4. Δικαιώματα για τη χρήση πληροφοριών, λογισμικού και τεκμηρίωσης

4.1 Η χρήση των πληροφοριών, του λογισμικού και της τεκμηρίωσης που καθίστανται διαθέσιμα σε αυτόν τον Ιστότοπο της LEDVANCE υπόκειται στους παρόντες Όρους χρήσης. Οι όροι αδειών που έχουν συμφωνηθεί ξεχωριστά έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τους παρόντες Όρους χρήσης.

4.2 Η LEDVANCE παρέχει στον Χρήστη μια μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια για να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, το λογισμικό και την τεκμηρίωση που τίθενται στη διάθεση του Χρήστη στον Ιστότοπο της LEDVANCE στον βαθμό που έχει συμφωνηθεί ή, στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, στον βαθμό του προβλεπόμενου σκοπού από την LEDVANCE στο να καταστήσει αυτό το υλικό διαθέσιμο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ισχύει κανένας από τους περιορισμούς της παραγράφου 5.

4.3 Το λογισμικό διατίθεται σε κώδικα γλώσσας μηχανής, χωρίς χρέωση. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση διάθεσης του πηγαίου κώδικα. Αυτό δεν ισχύει για τον πηγαίο κώδικα λογισμικού Ανοικτού κώδικα, οι συνθήκες της άδειας χρήσης του οποίου έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τους παρόντες Όρους χρήσης, όταν το εν λόγω λογισμικό μεταβιβάζεται και απαιτείται διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα. Σε αυτήν την περίπτωση, η LEDVANCE καθιστά τον πηγαίο κώδικα διαθέσιμο, με αντάλλαγμα την πληρωμή των δαπανών που προέκυψαν.

4.4 Δεν επιτρέπεται η διανομή των πληροφοριών, του λογισμικού και της τεκμηρίωσης από τον Χρήστη σε τρίτα μέρη οποιαδήποτε στιγμή, καθώς και η εκμίσθωση ή η διάθεσή τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται από το αναγκαστικό δίκαιο, ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να τροποποιήσει το λογισμικό ή την τεκμηρίωση ούτε να αποσυναρμολογήσει, να αποσυμπιλήσει ή να αποκωδικοποιήσει το λογισμικό ή να διαχωρίσει οποιοδήποτε μέρος αυτού. Ο Χρήστης δύναται να δημιουργήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας του λογισμικού, όπου απαιτείται, για τη διασφάλιση της περαιτέρω χρήσης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης.

4.5 Οι πληροφορίες, το λογισμικό και η τεκμηρίωση προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και από διεθνείς συνθήκες περί πνευματικών δικαιωμάτων και άλλους νόμους και συμβάσεις σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία. Ο Χρήστης θα πρέπει να τηρεί τη σχετική νομοθεσία και ιδίως δεν επιτρέπεται να τροποποιήσει, να αποκρύψει ή να αφαιρέσει οποιονδήποτε αλφαριθμητικό κωδικό, σήματα ή σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, είτε από τις πληροφορίες, είτε από το λογισμικό ή την τεκμηρίωση ή τα αντίγραφα αυτών.

Οι παράγραφοι 4.6 και 69a της γερμανικής Νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων και οι ακόλουθες αυτών δεν θίγονται από το παρόν.

5. Πνευματική ιδιοκτησία

5.1 Τα υλικά που παρέχονται στον Iστότοπο της LEDVANCE, στα οποία περιλαμβάνονται όλο το περιεχόμενο, πληροφορίες, φωτογραφίες, απεικονίσεις, γραφικά, ονόματα, εμπορικές επωνυμίες και λογότυπα, είναι ιδιοκτησία της LEDVANCE GmbH ή των δικαιοπαρόχων της και προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων, καθώς και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα υλικά προορίζονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της παραγράφου 4 των παρόντων Όρων χρήσης, δεν επιτρέπεται η αλλαγή, αντιγραφή, αναπαραγωγή, πώληση, εκμίσθωση, χρήση, συμπλήρωση ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε άλλον τρόπο των περιεχομένων του Ιστότοπου της LEDVANCE όπως περιγράφονται παραπάνω, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της LEDVANCE GmbH.

5.2 Τίποτα από όσα περιέχονται στα ανωτέρω δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, κατά συνεκδοχή ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της LEDVANCE GmbH. Επιπλέον δεν χορηγείται οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων που σχετίζονται με τα υλικά που περιγράφηκαν παραπάνω.

5.3 Το λεκτικό και εικονιστικό εμπορικό σήμα LEDVANCE, τα εμπορικά σήματα, οι απεικονίσεις και τα λογότυπα άλλων προϊόντων ταυτοποιούν τα προϊόντα LEDVANCE και αποτελούν ιδιοκτησία της LEDVANCE GmbH. Οι καταχωρήσεις δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα σε όλες τις σχετικές χώρες.

5.4 Για τη χρήση αυτών των ονομάτων και εμπορικών σημάτων απαιτείται η ρητή άδεια της LEDVANCE GmbH. Η χρήση του ονόματος LEDVANCE επιτρέπεται ως αναφορά, π.χ. για μια σύνδεση σε αυτόν τον ιστότοπο. Η LEDVANCE GmbH πρέπει να λάβει προηγούμενη ειδοποίηση για αυτού του είδους τη χρήση.

6. Καθήκοντα του Χρήστη

6.1 Κατά την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστότοπου της LEDVANCE, ο Χρήστης δεν θα πρέπει

  • να βλάπτει άλλα πρόσωπα, ιδίως ανηλίκους, ή να παραβιάζει τα προσωπικά τους δικαιώματα,
  • να προσβάλει τη δημόσια ηθική λόγω του τρόπου χρήσης του ιστότοπου,
  • να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας,
  • να αποστέλλει περιεχόμενα που περιέχουν ιούς, γνωστά ως Δούρειοι Ίπποι, ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα που μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε δεδομένα,
  • να μεταδίδει, να αποθηκεύει ή να αποστέλλει υπερ-συνδέσεις ή περιεχόμενα στα οποία ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα και ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις στις οποίες αυτές οι υπερ-συνδέσεις ή τα περιεχόμενα παραβιάζουν τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας ή είναι παράνομες,
  • να διανέμει διαφημιστικά ή ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (γνωστά ως "ανεπιθύμητη αλληλογραφία") ή ανακριβείς προειδοποιήσεις για ιούς, ελαττώματα ή παρόμοιο υλικό. Επιπρόσθετα, ο χρήστης δεν θα πρέπει να ζητήσει τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε λαχειοφόρο αγορά, σύστημα χιονοστιβάδας, αλυσιδωτές επιστολές, σύστημα πυραμίδας ή παρόμοια δραστηριότητα

6.2 Η LEDVANCE δύναται να αρνηθεί την πρόσβαση στον Ιστότοπο της LEDVANCE ανά πάσα στιγμή, ιδιαίτερα σε περίπτωση που ο Χρήστης παραβιάσει οποιαδήποτε υποχρέωση η οποία προκύπτει από τους παρόντες Όρους χρήσης.

7. Υπερ-συνδέσεις

Ο ιστότοπος της LEDVANCE ενδέχεται να περιέχει υπερ-συνδέσεις προς ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η LEDVANCE δεν έχει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα αυτών των ιστοσελίδων και δεν αντιπροσωπεύει ούτε οικειοποιείται αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Η LEDVANCE δεν ελέγχει τις πληροφορίες σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτές. Η χρήση αυτών των ιστοσελίδων είναι αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη.

8. Ευθύνη

8.1 Φέρουμε υπεύθυνη για κάθε είδους ζημία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία μόνο όταν συντρέχουν: 1) δόλος ή/και βαρεία αμέλεια, 2) περιπτώσεις σωματικής βλάβης, τραυματισμού ή θανάτου 3) περίπτωση συμβατικής δέσμευσης για παράδοση ή εγγύηση ποιότητας, 4) περιπτώσεις κακόβουλης απόκρυψης και 5) αξιώσεις που απορρέουν από τον νόμο σχετικά με την ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικού προϊόντος. Εάν είμαστε υπαίτιοι για την παραβίαση οποιασδήποτε ουσιώδους υποχρέωσης ή εάν ο πελάτης έχει δικαίωμα σε αξιώσεις αποζημίωσης για ζημίες λόγω απόδοσης, η ευθύνη μας περιορίζεται στην αποζημίωση τυπικώς προβλέψιμων ζημιών. Δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση για ανόρθωση άλλων ζημιών (πχ αποθετικών ζημιών) εναντίον μας. Ως ουσιώδεις υποχρεώσεις για τους σκοπούς των παρόντων όρων νοούνται οι υποχρεώσεις εκείνες που προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα του πελάτη που του παρέχονται με τη σύμβαση ανάλογα με το περιεχόμενο και τον σκοπό αυτής. Επιπλέον, ουσιώδεις υποχρεώσεις θεωρούνται εκείνες που επιτρέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις οποίες ο πελάτης εμπιστεύεται σε τακτική βάση (πχ παράδοση των συμφωνημένων προϊόντων με τα συμφωνημένα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις προδιαγραφές, σε εύθετο χρόνο των κατάλληλων προϊόντων για τον συμφωνημένο σκοπό, σύμφωνα με το σκοπό που αναφέρεται στην περιγραφή του προϊόντος).

8.2 Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο της LEDVANCE ενδέχεται να περιέχουν προδιαγραφές ή γενικές περιγραφές που σχετίζονται με τις τεχνικές δυνατότητες μεμονωμένων προϊόντων, τα οποία ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμα σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. λόγω αλλαγών στο προϊόν). Η απαιτούμενη απόδοση του προϊόντος θα πρέπει, συνεπώς, να συμφωνηθεί από κοινού σε κάθε περίπτωση κατά τη στιγμή της αγοράς.

9. Ιοί

Παρά το γεγονός ότι η LEDVANCE καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να προστατεύσει τον Ιστότοπο της LEDVANCE από την παρουσία ιών, η LEDVANCE δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι πλήρως απαλλαγμένος από ιούς. Για τη δική του προστασία, ο Χρήστης θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και να χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα σάρωσης για ιούς πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε πληροφοριών, λογισμικού ή τεκμηρίωσης.

10. Έλεγχοι εξαγωγών

Η εξαγωγή ορισμένων πληροφοριών, λογισμικού και εγγράφων τεκμηρίωσης ενδέχεται να υπόκειται σε εξουσιοδότηση, π.χ. λόγω της φύσης ή της προβλεπόμενης χρήσης τους ή λόγω του τελικού προορισμού. Ο Χρήστης θα πρέπει να συμμορφώνεται αυστηρά με τους κανονισμούς περί εξαγωγών για τις πληροφορίες, το λογισμικό και την τεκμηρίωση και, ιδιαιτέρως, με τους κανονισμούς της ΕΕ, καθώς και αυτούς των επιμέρους κρατών-μελών της ΕΕ και των Η.Π.Α. Η LEDVANCE επισημαίνει τις πληροφορίες, το λογισμικό και την τεκμηρίωση για τα οποία απαιτείται εξουσιοδότηση σύμφωνα με τους καταλόγους ελέγχου εξαγωγών της Γερμανίας και της ΕΕ, καθώς και με τον Κατάλογο ελέγχου εμπορίου των Η.Π.Α.

11. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστότοπου της LEDVANCE, η LEDVANCE συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία του απορρήτου των δεδομένων, καθώς και με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της LEDVANCE, η οποία είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο, στην ενότητα Απόρρητο .

12. Συμπληρωματικές συμφωνίες, Τόπος δικαιοδοσίας, Ισχύουσα νομοθεσία

12.1 Για τυχόν συμπληρωματικές συμφωνίες απαιτείται υποβολή σε έγγραφη μορφή.

12.2 Ως τόπος δικαιοδοσίας ορίζεται το Μόναχο, εάν ο Χρήστης είναι έμπορος σύμφωνα με τους όρους του γερμανικού Εμπορικού Κώδικα (Handelsgesetzbuch).

12.3 Η λειτουργία και η διαχείριση των επιμέρους σελίδων του Ιστότοπου της LEDVANCE πραγματοποιείται από την LEDVANCE ή/και τις θυγατρικές της. Οι σελίδες συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα όπου η υπεύθυνη εταιρεία διατηρεί την επιχειρηματική έδρα της. Η LEDVANCE δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη δυνατότητα προβολής ή λήψης των εν λόγω πληροφοριών, λογισμικού ή/και τεκμηρίωσης από τον Ιστότοπο της LEDVANCE σε τοποθεσίες εκτός αυτής της χώρας. Εάν οι Χρήστες αποκτούν πρόσβαση στον Ιστότοπο της LEDVANCE από άλλες τοποθεσίες εκτός αυτής της χώρας, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Απαγορεύεται η πρόσβαση στις πληροφορίες, το λογισμικό ή/και την τεκμηρίωση στον Ιστότοπο της LEDVANCE από χώρες όπου το περιεχόμενο αυτού του είδους είναι παράνομο. Σε αυτές τις περιπτώσεις και εάν ο Χρήστης επιθυμεί να συνάψει επιχειρηματική σχέση με την LEDVANCE, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο της LEDVANCE στην αντίστοιχη χώρα.

12.4 Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπονται από τη γερμανική νομοθεσία. Ως τόπος δικαιοδοσίας ορίζεται το Μόναχο. Αποκλείεται η εφαρμογή του γερμανικού Ενιαίου Κώδικα για την κατάρτιση συμβάσεων σχετικά με τη Διεθνή πώληση κινητών εμπορευμάτων της 17ης Ιουλίου 1973, καθώς και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις διεθνών πωλήσεων εμπορευμάτων (CISG) της 11ης Απριλίου 1980.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "GIVE-AWAY”

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Η εταιρεία LEDVANCE AE με έδρα την Κηφισιά, οδός Ερμού 15, 14564 στο εξής «LEDVANCE» διοργανώνει διαγωνισμό «BLACK FRIDAY LEDVANCE GIVE AWAY», στο εξής «Διαγωνισμός» σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους, μέσω της οποίας θα κληρωθεί ένας τυχερός από online tool για το παρακάτω αναφερόμενο δώρο. Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω του επίσημου λογαριασμού της LEDVANCE AE στο Instagram στην διεύθυνση www.instagram.com/ledvancehellas .

2) Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που διαμένουν στην Ελληνική επικράτεια, με νόμιμο-ενεργό λογαριασμό στο Instagram, που να μην έχει ανασταλεί η λειτουργία του. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην LEDVANCE, καθώς και άτομα που εμπλέκονται άμεσα με την οργάνωση και πραγματοποίηση του διαγωνισμού και συγγενείς των παραπάνω προσώπων έως β’ βαθμού και σύζυγοι αυτών.

3) Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από τις 22/11/2021 και ώρα 12.30 μμ έως και τις 28/11/2021 και ώρα 11.30 μμ (ώρα Ελλάδος). Για την ανάδειξη του νικητή θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση, μέσω online tool, η οποία θα διεξαχθεί στις 29/11/2021. Η LEDVANCE δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς σπουδαίο λόγο να αναβάλει ή ματαιώσει την κλήρωση.

4) Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό και να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους, απαιτείται να κάνουν follow τον Instagram λογαριασμό της LEDVANCE Hellas, να κάνουν like στο post του διαγωνισμού και tag δύο φίλους τους. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος μία μόνο φορά με τα ίδια στοιχεία Instagram προφίλ (Instagram ID). H LEDVANCE έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να μην αναρτήσει ή να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο ή προσβλητικό περιεχόμενο.

5) Δώρα Διαγωνισμού - Ανάδειξη νικητή: Από τον διαγωνισμό θα αναδειχθεί με ηλεκτρονική κλήρωση ένας τακτικός νικητής ο οποίος θα κερδίσει ένα set έξυπνων προϊόντων: SMART+ Plug EU (ΕΑΝ 4058075537248), 4Χ SMART+ WiFi Classic Multicolour (ΕΑΝ 4058075485396), 1X LEDVANCE WIFI SMART+ OUTDOOR NEON FLEX LED STRIP BASIC SET RGBTW MULTICOLOURED 3M (ΕΑΝ 4058075504783). Ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα στο Instagram και θα του ζητηθεί να δώσει τα στοιχεία email για να επικοινωνήσει μαζί του η LEDVANCE για την παραλαβή του δώρου. Θα του ζητηθεί επίσης να δώσει την ταχυδρομική του διεύθυνση για την αποστολή του δώρου και –εφόσον το επιθυμεί- θα του δοθεί η δυνατότητα να εγγραφεί στο Newsletter της LEDVANCE.

6) Κατά την κλήρωση θα αναδειχθεί και ένας αναπληρωματικός νικητής. Σε περίπτωση που δεν επικοινωνήσει ο τακτικός νικητής με την LEDVANCE εντός 2 ημερών και δεν παραληφθεί το δώρο εντός 7 ημερών, ή δεν απονεμηθεί το δώρο στον αρχικό νικητή λόγω ακύρωσης της συμμετοχής τους για οποιονδήποτε λόγο, θα κληθούν κατά τη σειρά ανάδειξής τους οι αναπληρωματικοί και σε περίπτωση που δεν προσέλθει ή ακυρωθεί η συμμετοχή κάποιου εξ αυτών, θα καλείται ο επόμενος κ.ο.κ. Εάν το δώρο δεν παραληφθεί, τότε ο διαγωνισμός θα κηρυχθεί άκυρος.

7) Η LEDVANCE διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα του νικητή και των αναπληρωματικών τους στον Instagram λογαριασμό της LEDVANCE. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ‘Συμμετέχοντες’ δίνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους. Οι Συμμετέχοντες δίνουν περαιτέρω την συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση προς την LEDVANCE για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω του Ιnternet και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

8) Η LEDVANCE δικαιούται να μεταβάλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στον Instagram λογαριασμό της. Η LEDVANCE διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με την απόλυτη κρίση της, να ακυρώσει οποτεδήποτε κάθε συμμετοχή που θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Η LEDVANCE δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λ.π. του Διαγωνισμού, διακοπής λειτουργίας του ιστότοπου ή ακύρωσης συμμετοχής,.

9) Η συμμετοχή και τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Μόνη υποχρέωση της LEDVANCE είναι η διασφάλιση των δώρων για τους νικητές που θα αναδειχθούν από την κλήρωση. Η LEDVANCE δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς και χωρίς να φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη τα δώρα με άλλα εφάμιλλα, εάν διαπιστωθεί έλλειψη ή αδυναμία παράδοσης εκ μέρους της. Μετά την λήξη του διαγωνισμού και την απόδοση των δώρων, όπως περιγράφεται παραπάνω, κάθε υποχρέωση της την LEDVANCE παύει να υφίσταται.

10) Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται και προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Συμμετέχοντα των όρων του Διαγωνισμού και συνιστά συναίνεση για χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Συμμετέχοντα σε σχετικό αρχείο που θα τηρείται από την LEDVANCE ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους, μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων, είτε από τους ίδιους, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η ίδια κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ (ΕΕ)2016/679 και των εφαρμοστικών αυτού νόμων όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς, δηλαδή, για ενέργειες Marketing, εφόσον έχει ο Συμμετέχων έχει ρητά συναινέσει σ’ αυτό, διαφορετικά, μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, αφού παρέλθει η περίοδος διατήρησής τους που ορίζεται από την φορολογική νομοθεσία, ή δεν συντρέχει άλλος λόγος διατήρησής τους, πχ σε περίπτωση διένεξης, τα σχετικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

11) Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της LEDVANCE. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της LEDVANCE.

12) Οι ‘Συμμετέχοντες’ συμφωνούν ότι η LEDVANCE και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρείες, οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση, ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή μέρους αυτών.

13) Οι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο www.ledvance.gr και διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Μοιραστείτε τη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης