Επαγγελματικό
Χώρα

Προϋποθέσεις εγγύησης της LEDVANCE GmbH για ταινίες και οδηγούς LED

σε επιχειρηματίες

(Ημερομηνία έκδοσης: Μάρτιος 2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1α: ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
5 έτη
(με μέγιστο χρόνο καύσης 4.000 ώρες ανά έτος)
όλες οι ταινίες LED της «Superior Class»
3 έτη
(με μέγιστο χρόνο καύσης 4.000 ώρες ανά έτος)
όλες οι «Performance Class» ταινίες LED

ΠΙΝΑΚΑΣ 1β: ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ LED ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
5 έτη
(με μέγιστο χρόνο καύσης 4.000 ώρες ανά έτος και μέγιστο 10 κύκλους έναυσης/σβέσης ανά ημέρα)
• DR DIM-PFM-x1)/220-240/24/P
• DR PFM-x1)/220-240/24/P
• DR PC-PFM-x1)/220-240/x2)
• DR DS-PFM-x1)/220-240/x2)
3 έτη
(με μέγιστο χρόνο καύσης 4.000 ώρες ανά έτος και μέγιστο 10 κύκλους έναυσης/σβέσης ανά ημέρα)
• DR-VAL-x1)/220-240/x2)
• DR-VAL-x1)/220-240/24

1) Ονομαστική ισχύς (περιλαμβάνει όλες τις τιμές) 2) Ρεύμα εξόδου (περιλαμβάνει όλες τις τιμές)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Έναρξη ισχύος των παρόντων προϋποθέσεων εγγύησης: 16 Μαρτίου 2020
Επικράτεια εγγύησης: Χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου (ακόμη και μετά την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ), καθώς και οι ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Λευκορωσία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Ρωσία, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία και Ουκρανία

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ;

Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, ο δικαιούχος της εγγύησης οφείλει να υποβάλλει τα ακόλουθα στην LEDVANCE ή στην αντίστοιχη τοπικά υπεύθυνη εταιρεία του ομίλου LEDVANCE (Εταιρεία LEDVANCE) πριν από τη λήξη της περιόδου εγγύησης:

α) καταγγελία, η οποία να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
- όνομα, επώνυμο και έγκυρη ταχυδρομική διεύθυνση του δικαιούχου της εγγύησης
- για τους άμεσους πελάτες της LEDVANCE, επιπλέον τον αριθμό πελάτη LEDVANCE του δικαιούχου της εγγύησης
- λεπτομέρειες προϊόντος για το προϊόν υπό εγγύηση (κυρίως, χωρίς περιορισμό: όνομα προϊόντος, αριθμό προϊόντος (EAN) / κωδικό ταυτότητας προϊόντος (IC), ποσότητα που αγοράστηκε, ποσότητα για την οποία υποβάλλεται αξίωση εγγύησης)
- λόγος καταγγελίας

β) αντίγραφο του πρωτότυπου τιμολογίου για το προϊόν της εγγύησης ή - μόνο για τους άμεσους πελάτες LEDVANCE - αντίγραφο του πρωτότυπου δελτίου παράδοσης της LEDVANCE.

Δεν απαιτείται καταχώριση του προϊόντος υπό εγγύηση.

Επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος υπό εγγύηση κατόπιν αιτήματος:
Αρχικά, δεν απαιτείται η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση εγγύησης, η αντίστοιχη τοπικά υπεύθυνη εταιρεία LEDVANCE διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος που καλύπτεται από την εγγύηση. Στην περίπτωση αυτή, το ελαττωματικό προϊόν πρέπει να επιστραφεί ταχυδρομικώς, ακέραιο, επαρκώς σφραγισμένο και σε ανθεκτική συσκευασία.

2) ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ;

Η επεξεργασία της αξίωσης εγγύησης και η χορήγηση της αποζημίωσης που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων προϋποθέσεων εγγύησης πραγματοποιούνται από την αντίστοιχη τοπικά υπεύθυνη εταιρεία της LEDVANCΕ η οποία βρίσκεται στον κατάλογο χωρών στον ακόλουθο δικτυακό σύνδεσμο: www.ledvance.com/guarantee-country-list . Η χώρα ισχύος της εγγύησης είναι η χώρα στην επικράτεια εγγύησης της οποίας ο δικαιούχος της εγγύησης έχει αγοράσει το προϊόν της εγγύησης.

3) ΣΕ ΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΓΓΥΗΣΗΣ;

Η υποβολή πρέπει να γίνει

α) γραπτώς μέσω ταχυδρομείου, επαρκώς σφραγισμένη, στην αντίστοιχη τοπικά υπεύθυνη εταιρεία της LEDVANCE.

β) - εάν αναφέρεται διαδικτυακός σύνδεσμος με ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας στον κατάλογο των χωρών στον ακόλουθο δικτυακό σύνδεσμο www.ledvance.com/guarantee-country-list για την αντίστοιχη χώρα ισχύος της εγγύησης - μέσω αυτού του ηλεκτρονικού εντύπου καταγγελίας.

Η υποβολή με άλλα μέσα (π.χ. e-mail, τηλέφωνο ή φαξ) δεν είναι δυνατή.

1. Πεδίο εφαρμογής, Εγγυητής/Δικαιούχος της εγγύησης

1.1. Η LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching κοντά στο Μόναχο, Γερμανία (στο εξής "LEDVANCE") χορηγεί αποκλειστικά την εγγύηση που ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 a/b για τα προϊόντα που καλύπτονται από εγγύηση και τις περιόδους εγγύησης που καθορίζονται στο παρόν.

1.2. Οι δικαιούχοι της εγγύησης είναι αποκλειστικά επιχειρηματίες κατά την έννοια του άρθρου 14 του γερμανικού Αστικού Κώδικα (BGB) που έχουν αγοράσει ένα προϊόν που καλύπτεται από εγγύηση σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1 a/b μετά την έναρξη ισχύος σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 2 και κατά τη διάρκεια ισχύος των παρόντων προϋποθέσεων εγγύησης εντός της επικράτειας εγγύησης, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 2 (εφεξής "Επικράτεια Εγγυήσεων") ") υπό τον όρο ότι η αγορά πραγματοποιήθηκε για εμπορικό σκοπό ή για το σκοπό της επαγγελματικής δραστηριότητας αυτοαπασχολούμενου (π.χ. εμπορική χρήση, εμπορική μεταπώληση ή εμπορική εγκατάσταση σε τρίτους). Ωστόσο, η αξίωση εγγύησης για το ίδιο προϊόν υπό εγγύηση μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά από έναν δικαιούχο της εγγύησης και όχι αρκετές φορές από διαφορετικούς δικαιούχους της εγγύησης στην αλυσίδα πωλήσεων.

1.3. Οι παρούσες προϋποθέσεις εγγύησης ισχύουν αποκλειστικά και πλήρως για την εγγύηση που ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 a/b από την έναρξη ισχύος των παρόντων Προϋποθέσεων Εγγύησης και εντός της Επικράτειας Εγγύησης σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 2 . Τυχόν άλλες πραγματικές αξιώσεις εγγύησης που αφορούν προϊόντα της LEDVANCE που αγοράστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος των παρόντων Προϋποθέσεων Εγγύησης ή εκτός της Επικράτειας ισχύος της Εγγύησης παραμένουν ανεπηρέαστες και ο αντίστοιχος δικαιούχος της εγγύησης εξακολουθεί να δικαιούται να προβεί σε άλλες αξιώσεις εγγύησης εντός της αντίστοιχης περιόδου εγγύησης σύμφωνα με τις διατάξεις των αντίστοιχων προϋποθέσεων της εγγύησης.

2. Αντικείμενο και προαπαιτούμενα της εγγύησης

2.1. Υπό την επιφύλαξη ότι

α) ο μέγιστος χρόνος καύσης σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1α / β δεν έχει ξεπεραστεί και

β) - για τα προϊόντα που καλύπτονται από εγγύηση σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1β (Οδηγοί LED) - επιπλέον οι μέγιστοι κύκλοι έναυσης/σβέσης σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1β δεν έχουν ξεπεραστεί,

η LEDVANCE εγγυάται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων προϋποθέσεων εγγύησης, ότι το αντίστοιχο προϊόν που καλύπτεται από εγγύηση - με την επιφύλαξη του Τμήματος 2.2 - είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα κατασκευής και υλικών εντός της αντίστοιχης περιόδου εγγύησης.

2.2. Η εγγύηση ισχύει αποκλειστικά για το αυθεντικό προϊόν της εγγύησης που παραδίδεται στην αρχική συσκευασία και τα αυθεντικά εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στην αρχική συσκευασία (εφόσον υπάρχει). Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει μεταχειρισμένα προϊόντα και τυχόν μπαταρίες ή συσσωρευτές (εάν υπάρχουν).

2.3. Η αξίωση εγγύησης ισχύει μόνο εάν το προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση λειτούργησε εντός των επιτρεπόμενων προδιαγραφών σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων προϊόντος και έχει εγκατασταθεί, τεθεί σε λειτουργία και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.

2.4. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς από τον δικαιούχο της εγγύησης.

3. Εξαιρέσεις της Αξίωσης Εγγύησης

Οι αξιώσεις εγγύησης αποκλείονται, ειδικότερα, χωρίς περιορισμούς, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αμελητέα και ασήμαντη ζημιά ή ελάττωμα του προϊόντος (π.χ. διακοπή διαφόρων μεμονωμένων τσιπ LED ή συστοιχιών LED),

β) λήξη της συνήθους διάρκειας ζωής του προϊόντος, όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή εντός της περιόδου εγγύησης ή / και συνήθης, βάσει του προϊόντος, μείωση της φωτεινής ροής του εντός των προδιαγραφών του κατασκευαστή (ειδικά, χωρίς περιορισμό, προδιαγραφές της διάρκειας ζωής με L και / ή τιμή Β, π.χ. "L70/B20"),

γ) συνήθεις μεταβολές του χρώματος του φωτός του προϊόντος που σχετίζονται με το προϊόν,

δ) φυσική φθορά του καλυπτόμενου από εγγύηση προϊόντος,

ε) ακατάλληλη ή ανάρμοστη χρήση του προϊόντος,

στ) λειτουργία του προϊόντος σε απαράδεκτα ή ακατάλληλα περιβάλλοντα λειτουργίας (π.χ. υπερβολική υγρασία, θερμότητα, κρύο ή σκόνη, διαβρωτικά περιβάλλοντα ή εάν εσωτερικό φωτιστικό βρίσκεται απαράδεκτα εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως),

ζ) ζημιά ή ελαττώματα λόγω της υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων θερμοκρασίας, των κύκλων έναυσης/σβήσης ή των τιμών τάσης ή λόγω της ανεπαρκούς ποιότητας του δικτύου τροφοδοσίας (π.χ. ανώτατες τιμές τάσης ή εκτός ορίων υψηλή/χαμηλή τάση),

η) εφόσον ο δικαιούχος της εγγύησης ή τρίτος έχει τροποποιήσει, επισκευάσει ή εκμεταλλεύεται το προϊόν σε συνδυασμό με προϊόντα ή λογισμικό του δικαιούχου της εγγύησης ή τρίτου χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση της LEDVANCE,

θ) ζημία ή ελαττώματα που προκλήθηκαν από τον δικαιούχο ή από τρίτο μέρος ή

ι) απρόβλεπτα γεγονότα ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της LEDVANCE, για τα οποία η LEDVANCE δεν είναι υπεύθυνη (π.χ. φυσικές καταστροφές).

4. Αποζημίωση βάσει εγγύησης

4.1. Η αποζημίωση βάσει εγγύησης χορηγείται στον δικαιούχο της εγγύησης κατά την έννοια του Τμήματος1.2 στο βαθμό που

α) το ελάττωμα κατασκευής ή υλικού κατά την έννοια του Τμήματος 2.1 σημειώθηκε εντός της περιόδου εγγύησης και ενόσω πληρούνται τα λοιπά προαπαιτούμενα της αξίωσης σύμφωνα με το Τμήμα 2,

β) δεν υπάρχουν λόγοι εξαίρεσης σύμφωνα με το Τμήμα 3 και

γ) ο δικαιούχος της εγγύησης έχει υποβάλει δεόντως την αξίωση εγγύησης σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 3 .

4.2. Η αποζημίωση της εγγύησης, η οποία αποτελεί αποκλειστική επιλογή της LEDVANCE συνίσταται αποκλειστικά στη

α) παροχή προϊόντος αντικατάστασης δωρεάν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Τμήματος 4.3 ή

β) - μόνο εάν ο δικαιούχος της εγγύησης είναι άμεσος πελάτης της LEDVANCE - πιστωτικό σημείωμα ίσο με την τιμή αγοράς του προβληματικού προϊόντος στον λογαριασμό του δικαιούχου πελάτη.

Άμεσος πελάτης της LEDVANCE είναι ο πελάτης που αγόρασε το προϊόν της εγγύησης απευθείας από την LEDVANCE ή από μια εταιρεία της LEDVANCE με έδρα στην επικράτεια ισχύος της εγγύησης (και όχι από αντιπρόσωπο ή άλλο τρίτο μέρος).

4.3. Σε περίπτωση παράδοσης αντικατάστασης, η LEDVANCE διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει ένα διαφορετικό ισοδύναμο προϊόν αντικατάστασης του ίδιου είδους, τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός του οποίου ενδέχεται να διαφέρουν από το προϊόν της εγγύησης. Το προϊόν αντικατάστασης θα αποστέλλεται αποκλειστικά εντός της Επικράτειας Εγγύησης.

4.4. Ειδικότερα, στην αξίωση εγγύησης και στην αποζημίωση της εγγύησης δεν περιλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό:

α) η επισκευή του προϊόντος της εγγύησης,

β) η αποζημίωση των εξόδων επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος υπό εγγύηση σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 3 ,

γ) η αποζημίωση εγκατάστασης, αποσυναρμολόγησης, μεταφοράς, οδικού δικτύου, εργατικού δυναμικού, σχεδιασμού, διαχείρισης έργου ή δαπανών υλικού ή κόστος ανίχνευσης σφαλμάτων ή

δ) άλλες αξιώσεις αποζημίωσης ή επιστροφής εξόδων (π.χ. για μεταφορές ή επακόλουθες ζημίες ή απώλεια κέρδους).

4.5. Η LEDVANCE διατηρεί το δικαίωμα να εξετάζει την εγκυρότητα της αξίωσης εγγύησης σε κάθε περίπτωση εγγύησης.

4.6. Η διεκπεραίωση της αξίωσης εγγύησης και η χορήγηση της αποζημίωσης της εγγύησης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων προϋποθέσεων εγγύησης θα πραγματοποιείται

- από την LEDVANCE για περιπτώσεις εγγύησης στη Γερμανία και

- από την αντίστοιχη τοπικά υπεύθυνη εταιρεία του ομίλου LEDVANCE σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 3 (στο εξής «΄Εταιρεία LEDVANCE») για περιπτώσεις εγγύησης στη επικράτεια εγγύησης εκτός της Γερμανίας.

Η χώρα ισχύος της εγγύησης είναι η χώρα στην επικράτεια εγγύησης της οποίας ο δικαιούχος της εγγύησης έχει αγοράσει το προϊόν της εγγύησης.

4.7. Κατά γενικό κανόνα, ο δικαιούχος της εγγύησης λαμβάνει συνήθως την αποζημίωση της εγγύησης εντός ενός μηνός από την επαλήθευση της αξίωσης εγγύησης

4.8. Η χορήγηση της αποζημίωσης της εγγύησης δεν παρατείνει ή ανανεώνει την αρχική περίοδο εγγύησης.

5. Επιφύλαξη νόμιμων αξιώσεων

Οι νόμιμες αξιώσεις και τα δικαιώματα του δικαιούχου βάσει της εγγύησης και του γερμανικού νόμου περί ευθύνης προϊόντος (ProdHaftG) δεν περιορίζονται σε καμία περίπτωση από τις παρούσες προϋποθέσεις εγγύησης και την εγγύηση που χορηγείται στον παρόν. Οι εν λόγω νόμιμες αξιώνεις και δικαιώματα εφαρμόζονται ανεξάρτητα και παράλληλα με τις παρούσες προϋποθέσεις και αξιώσεις εγγύησης.

6. Εφαρμοστέο δίκαιο, τόπος δικαιοδοσίας

6.1. Οι παρούσες Προϋποθέσεις Εγγύησης διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εξαιρουμένου του νόμου περί πωλήσεων του ΟΗΕ (CISG) και των διατάξεων του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου.

6.2. Στον βαθμό που ο δικαιούχος της εγγύησης είναι έμπορος, νομική οντότητα δημοσίου δικαίου ή ειδικό fund δημόσιου δικαίου, η αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε και όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τις παρούσες προϋποθέσεις εγγύησης είναι το Μόναχο, Γερμανία. Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τους αποκλειστικούς τόπους δικαιοδοσίας παραμένουν ανεπηρέαστες.

7. Αλλαγή των προϋποθέσεων εγγύησης

Η LEDVANCE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τις παρούσες Προϋποθέσεις Εγγύησης, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν αξιώσεις εγγύησης βάσει της παρούσας έκδοσης των προϋποθέσεων εγγύησης παραμένουν ανεπηρέαστες και ο αντίστοιχος δικαιούχος της εγγύησης εξακολουθεί να δικαιούται να διεκδικήσει την αποζημιώσω από την εν λόγω εγγύηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας έκδοσης των προϋποθέσεων εγγύησης.

Μοιραστείτε τη σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης