Επαγγελματικό
Χώρα

Προϋποθέσεις εγγύησης της LEDVANCE GmbH για την εγγύηση συστήματος BIOLUX HCL

σε επιχειρηματίες

(Ημερομηνία έκδοσης: Μάρτιος 2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BIOLUX HCL ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
5 έτη
(με μέγιστη περιστροφή της ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ BIOLUX HCL συνολικά 7.200° * ανά ημέρα *)
Το σύστημα BIOLUX HCL της LEDVANCE αποτελείται αποκλειστικά από τα ακόλουθα εξαρτήματα του συστήματος BIOLUX HCL:

α) ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ BIOLUX HCL και

β) έως 20 φωτιστικά σώματα του τύπου
BIOLUX HCL PANEL και / ή
• BIOLUX HCL DOWNLIGHT

* Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών προγραμματισμένων ατμοσφαιρικών φωτισμών περιστρέφοντας το ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ BIOLUX HCL δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα σε διαφορετικό βαθμό. Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ BIOLUX HCL μπορεί να περιστραφεί δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, κατ ’ανώτατο όριο 7.200° (ισοδυναμεί με 20 πλήρεις περιστροφές 360°) ανά ημέρα συνολικά (προσθέτοντας όλες τις διαδικασίες λειτουργίας).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Έναρξη ισχύος των παρόντων προϋποθέσεων εγγύησης: 16 Μαρτίου 2020
Επικράτεια εγγύησης: Χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου (ακόμη και μετά την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ), καθώς και οι ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Λευκορωσία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Ρωσία, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία και Ουκρανία

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ;

Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, ο δικαιούχος της εγγύησης οφείλει να υποβάλλει τα ακόλουθα στην LEDVANCE ή στην αντίστοιχη τοπικά υπεύθυνη εταιρεία του ομίλου LEDVANCE (Εταιρεία LEDVANCE), πριν από τη λήξη της περιόδου εγγύησης:

α) καταγγελία, η οποία να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
- όνομα, επώνυμο και έγκυρη ταχυδρομική διεύθυνση του δικαιούχου της εγγύησης
- για τους άμεσους πελάτες της LEDVANCE, επιπλέον τον αριθμό πελάτη LEDVANCE του δικαιούχου της εγγύησης
- λεπτομέρειες προϊόντος του ελαττωματικού (-ών) μέρους (-ών) του συστήματος (ιδίως, χωρίς περιορισμό: όνομα προϊόντος, αριθμό προϊόντος (EAN) / κωδικό ταυτότητας προϊόντος (IC), ποσότητα που αγοράστηκε, ποσότητα για την οποία υποβάλλεται αξίωση εγγύησης)
- λόγος καταγγελίας

β) αντίγραφο του πρωτότυπου τιμολογίου για το (τα) ελαττωματικό (-α) μέρος(-η) του συστήματος ή - μόνο για τους άμεσους πελάτες LEDVANCE - αντίγραφο του πρωτότυπου δελτίου παράδοσης της LEDVANCE.

Δεν απαιτείται καταχώριση του συστήματος εγγύησης ή των εξαρτημάτων του συστήματος.

Επιστροφή των εξαρτημάτων/μερών του συστήματος ή / και παροχή πρόσθετων πληροφοριών/ εγγράφων κατόπιν αιτήματος:
Αρχικά, δεν απαιτείται η επιστροφή των εξαρτημάτων/μερών του συστήματος. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση εγγύησης, η αντίστοιχη τοπικά υπεύθυνη εταιρεία LEDVANCE διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει
α) την επιστροφή των ελαττωματικών ή / και άλλων εξαρτημάτων του συστήματος ή / και
β) πρόσθετες πληροφορίες (π.χ. όνομα προϊόντος, EAN/IC) ή/και έγγραφα (π.χ. αντίγραφο του αρχικού τιμολογίου) σχετικά με τα άλλα μέρη του συστήματος ή το σύστημα εγγύησης, αντίστοιχα.

Στην περίπτωση αυτή, τα ζητούμενα εξαρτήματα του συστήματος πρέπει να επιστραφούν πλήρως, επαρκώς σφραγισμένα και σε ανθεκτική συσκευασία ταχυδρομικώς ή / και οι πρόσθετες πληροφορίες / έγγραφα πρέπει να παρέχονται χωρίς καθυστέρηση.

2) ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΑΞΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ;

Η επεξεργασία της αξίωσης εγγύησης και η χορήγηση της αποζημίωσης που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων προϋποθέσεων εγγύησης θα πραγματοποιούνται από την αντίστοιχη τοπικά υπεύθυνη εταιρεία της LEDVANCΕ η οποία βρίσκεται στον κατάλογο χωρών στον ακόλουθο δικτυακό σύνδεσμο: www.ledvance.com/guarantee-country-list . Η χώρα ισχύος της εγγύησης είναι η χώρα στην επικράτεια εγγύησης της οποίας ο δικαιούχος της εγγύησης έχει αγοράσει το σύστημα της εγγύησης.

3) ΣΕ ΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΓΓΥΗΣΗΣ;

Η υποβολή πρέπει να γίνει

α) γραπτώς μέσω ταχυδρομείου, επαρκώς σφραγισμένη, στην αντίστοιχη τοπικά υπεύθυνη εταιρεία LEDVANCE.


β) - εάν αναφέρεται διαδικτυακός σύνδεσμος με ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας στον κατάλογο των χωρών στον ακόλουθο δικτυακό σύνδεσμο www.ledvance.com/guarantee-country-list για την αντίστοιχη χώρα ισχύος της εγγύησης - μέσω αυτού του ηλεκτρονικού εντύπου καταγγελίας.

Η υποβολή με άλλα μέσα (π.χ. e-mail, τηλέφωνο ή φαξ) δεν είναι δυνατή.

1. Πεδίο εφαρμογής, Εγγυητής/Δικαιούχος της εγγύησης

1.1. Η LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching κοντά στο Μόναχο, Γερμανία (εφεξής "LEDVANCE") χορηγεί αποκλειστικά την εγγύηση του συστήματος που καθορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 για το σύστημα εγγύησης και την περίοδο εγγύησης που καθορίζεται στο παρόν.

1.2. Οι δικαιούχοι της εγγύησης είναι αποκλειστικά επιχειρηματίες κατά την έννοια του άρθρου 14 του γερμανικού Αστικού Κώδικα (BGB) που έχουν αγοράσει σύστημα που καλύπτεται από εγγύηση σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1 μετά την έναρξη ισχύος σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 2 και κατά τη διάρκεια ισχύος των παρόντων προϋποθέσεων εγγύησης εντός της επικράτειας εγγύησης, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 2 (εφεξής "Επικράτεια εγγύησης") υπό τον όρο ότι η αγορά πραγματοποιήθηκε για εμπορικό σκοπό ή για το σκοπό της επαγγελματικής δραστηριότητας αυτοαπασχολούμενου (π.χ. εμπορική χρήση, εμπορική μεταπώληση ή εμπορική εγκατάσταση σε τρίτους). Ωστόσο, η αξίωση εγγύησης για το ίδιο εξάρτημα του συστήματος μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά από έναν δικαιούχο της εγγύησης και όχι αρκετές φορές από διαφορετικούς δικαιούχους της εγγύησης στην αλυσίδα πωλήσεων.

1.3. Οι παρούσες προϋποθέσεις εγγύησης ισχύουν αποκλειστικά και πλήρως για την εγγύηση του συστήματος που ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 από την έναρξη ισχύος των παρόντων Προϋποθέσεων Εγγύησης και εντός της Επικράτειας Εγγύησης σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 2 . Οποιεσδήποτε άλλες πραγματικές αξιώσεις εγγύησης που αφορούν τα προϊόντα LEDVANCE παραμένουν ανεπηρέαστες και ο αντίστοιχος δικαιούχος εγγύησης εξακολουθεί να δικαιούται να προβεί σε άλλες αξιώσεις εγγύησης εντός της αντίστοιχης περιόδου εγγύησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των αντίστοιχων προϋποθέσεων εγγύησης.

2. Αντικείμενο της εγγύησης

2.1. Το αντικείμενο της εγγύησης του συστήματος είναι ολόκληρο το σύστημα εγγύησης που αποτελείται αποκλειστικά από τα διασυνδεδεμένα εξαρτήματα του συστήματος σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1 συμπεριλαμβανομένου του ενσωματωμένου ή παρεχόμενου υλικολογισμικού/λογισμικού και τυχόν κατάλληλα εγκατεστημένων διασυνδέσεων, διορθώσεων σφαλμάτων, ενημερώσεων και/ή αναβαθμίσεων.

2.2. Οι εγγύηση συστήματος και αξιώσεις εγγύησης δεν περιλαμβάνουν συσκευές, προϊόντα, υλικολογισμικό, λογισμικό ή εφαρμογές για κινητά της LEDVANCE, που ενδέχεται να χρησιμοποίησε ο δικαιούχος της εγγύησης ή τρίτος, αλλά δεν αποτελούν συστατικά στοιχεία του συστήματος σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1 ή/και δεν αποτελούν αντικείμενο της εγγύησης του συστήματος σύμφωνα με το Τμήμα. 2.1 (εφεξής συλλογικά αποκαλούμενα)Προϊόντα μη συμπεριλαμβανόμενα στην εγγύηση του συστήματος"). Η LEDVANCE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, υποχρέωση, ή οποιουδήποτε είδους εγγύηση για τα προϊόντα που δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγγύηση του συστήματος του δικαιούχου της εγγύησης ή τρίτου μέρους, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τον δικαιούχο της εγγύησης ή από τρίτο μέρος ή για τυχόν παρακωλύσεις, ζημιές ή ελαττώματα (π.χ. ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ).

2.3. Η εγγύηση του συστήματος ισχύει αποκλειστικά για το αυθεντικά εξαρτήματα του συστήματος που παραδόθηκαν στην αρχική συσκευασία και τα αυθεντικά εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στην αρχική συσκευασία (εφόσον υπάρχει). Η εγγύηση του συστήματος δεν περιλαμβάνει μεταχειρισμένα προϊόντα, εναλλάξιμες φωτεινές πηγές (λαμπτήρες) και τυχόν μπαταρίες ή συσσωρευτές (εάν υπάρχουν).

2.4. Η εφαρμογή BIOLUX απαιτείται και επιτρέπεται για την έναρξη της λειτουργίας και τη ρύθμιση του συστήματος της εγγύησης. Η χρήση της εφαρμογής BIOLUX υπόκειται αποκλειστικά στους Όρους Χρήσης της εφαρμογής BIOLUX, οι οποίοι εμφανίζονται κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής και είναι διαθέσιμοι στην εφαρμογή. Η εφαρμογή BIOLUX καθώς και τυχόν παρακωλύσεις, ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από τη χρήση της εφαρμογής BIOLUX ή την παραβίαση των Όρων Χρήσης της εφαρμογής BIOLUX δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα εγγύηση του συστήματος και τις αξιώσεις εγγύησης.

3. Προαπαιτούμενα της εγγύησης

3.1. Υπό την επιφύλαξη ότι

α) τα εξαρτήματα του συστήματος λειτουργούν συνεχώς ως ένα σύνολο συστήματος εγγύησης σύμφωνα με το Τμήμα. 2.1 καθ ’όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και

β) δεν έχει ξεπεραστεί ο μέγιστος βαθμός περιστροφής σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1,
η LEDVANCE, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων προϋποθέσεων εγγύησης, εγγυάται στο πλαίσιο της εγγύησης του συστήματος ότι το σύστημα της εγγύησης είναι απαλλαγμένο από κατασκευαστικά και υλικά ελαττώματα εντός της περιόδου εγγύησης.

3.2. Οι αξιώσεις εγγύησης που βασίζονται στην παρούσα εγγύηση του συστήματος δεν υφίστανται σε περίπτωση που μεμονωμένα στοιχεία του συστήματος λειτουργούν, μόνιμα ή προσωρινά κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης,

α) ως μεμονωμένο, ανεξάρτητο προϊόν εκτός συστήματος εγγύησης ή

β) σε συνδυασμό ή σε σύζευξη με ένα προϊόν που δεν συμπεριλαμβάνεται στην εγγύηση του συστήματος, σύμφωνα με το Τμήμα 2.2 (με εξαίρεση την εφαρμογή BIOLUX).
Το προαναφερθέν ισχύει επίσης εάν το προϊόν που δεν συμπεριλαμβάνεται στην εγγύηση του συστήματος είναι προϊόν της LEDVANCE. Τυχόν υπάρχουσες ξεχωριστές μεμονωμένες εγγυήσεις της LEDVANCE για τα εν λόγω προϊόντα που δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγγύηση του συστήματος της LEDVANCE παραμένουν ανεπηρέαστες.

3.3. Η αξίωση εγγύησης ισχύει μόνο εάν το σύστημα που καλύπτεται από την εγγύηση λειτούργησε εντός των επιτρεπόμενων προδιαγραφών, σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων προϊόντος, και έχει εγκατασταθεί, τεθεί σε λειτουργία και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.

3.4. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς από τον δικαιούχο της εγγύησης. Εάν τα επιμέρους εξαρτήματα/μέρη του συστήματος αγοράστηκαν σε διαφορετικές ημερομηνίες, το εξάρτημα του συστήματος με την νωρίτερη ημερομηνία αγοράς καθορίζει την έναρξη της περιόδου εγγύησης.

4. Εξαιρέσεις της Αξίωσης Εγγύησης

Οι αξιώσεις εγγύησης αποκλείονται, ειδικότερα, χωρίς περιορισμούς, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αμελητέα και ασήμαντη ζημιά ή ελαττώματα του συστήματος της εγγύησης ή ενός εξαρτήματος του συστήματος (π.χ. διακοπή μεμονωμένων ή ορισμένων τσιπ LED ή συστοιχιών LED),

β) λήξη της συνήθους διάρκειας ζωής ενός εξαρτήματος του συστήματος, όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή εντός της περιόδου εγγύησης ή/και συνήθης μείωση της φωτεινής ροής ενός εξαρτήματος του συστήματος εντός των προδιαγραφών του κατασκευαστή (ειδικά, χωρίς περιορισμό, προδιαγραφές της διάρκειας ζωής με τιμή L και/ή Β, π.χ. "L70/B20"),

γ) συνήθεις μεταβολές του χρώματος του φωτός ενός εξαρτήματος του συστήματος που σχετίζονται με το προϊόν,

δ) φυσική φθορά του συστήματος που καλύπτεται από την εγγύησης ή ενός εξαρτήματος του συστήματος,

ε) ακατάλληλη ή ανάρμοστη χρήση του συστήματος που καλύπτεται από την εγγύησης ή ενός εξαρτήματος του συστήματος,

στ) λειτουργία του συστήματος ή ενός εξαρτήματος του συστήματος σε μη αποδεκτά ή ακατάλληλα περιβάλλοντα λειτουργίας (π.χ. υπερβολική υγρασία, θερμότητα, κρύο ή σκόνη, διαβρωτικά περιβάλλοντα ή εάν εσωτερικό φωτιστικό βρίσκεται απαράδεκτα εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως),

ζ) ζημιά ή ελαττώματα λόγω της υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων θερμοκρασίας, των κύκλων έναυσης/σβήσης ή των τιμών τάσης ή λόγω της ανεπαρκούς ποιότητας του δικτύου τροφοδοσίας (π.χ. ανώτατες τιμές τάσης ή εκτός ορίων υψηλή/χαμηλή τάση),

η) εφόσον ο δικαιούχος της εγγύησης ή τρίτος έχει τροποποιήσει ή επισκευάσει το σύστημα εγγύησης ή ένα στοιχείο του συστήματος χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση της LEDVANCE,

θ) ζημία ή ελαττώματα που προκλήθηκαν από τον δικαιούχο της εγγύησης ή από τρίτο μέρος ή

ι) απρόβλεπτα γεγονότα ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της LEDVANCE, για τα οποία η LEDVANCE δεν είναι υπεύθυνη (π.χ. φυσικές καταστροφές).

5. Αποζημίωση βάσει εγγύησης

5.1. Η αποζημίωση βάσει εγγύησης χορηγείται στον δικαιούχο της εγγύησης κατά την έννοια του Τμήματος1.2 στο βαθμό που

α) το ελάττωμα κατασκευής ή υλικού κατά την έννοια του Τμήματος 3.1 σημειώθηκε εντός της περιόδου εγγύησης και ενόσω πληρούνται τα λοιπά προαπαιτούμενα της αξίωσης σύμφωνα με το Τμήμα 2 και το Τμήμα 3,

β) δεν υπάρχουν λόγοι εξαίρεσης σύμφωνα με το Τμήμα 4 και

γ) ο δικαιούχος της εγγύησης έχει υποβάλει δεόντως την αξίωση εγγύησης σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 3 .

5.2. Η αποζημίωση της εγγύησης, η οποία αποτελεί αποκλειστική επιλογή της LEDVANCE, συνίσταται αποκλειστικά στη

α) παροχή προϊόντος αντικατάστασης δωρεάν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Τμήματος 5.3 ή

β) - μόνο εάν ο δικαιούχος της εγγύησης είναι άμεσος πελάτης της LEDVANCE - πιστωτικό σημείωμα ίσο με την τιμή αγοράς του προβληματικού προϊόντος στον λογαριασμό του δικαιούχου πελάτη.

Η αποζημίωση της εγγύησης χορηγείται μόνο για το/α αντίστοιχο/α ελαττωματικό/α μεμονωμένο/α εξάρτημα/τα συστήματος και όχι για το σύνολο του συστήματος. Άμεσος πελάτης της LEDVANCE είναι ο πελάτης που αγόρασε το σύστημα της εγγύησης απευθείας από την LEDVANCE ή από μια εταιρεία της LEDVANCE με έδρα στην επικράτεια ισχύος της εγγύησης (και όχι από αντιπρόσωπο ή άλλο τρίτο μέρος).

5.3. Σε περίπτωση παράδοσης αντικατάστασης, η LEDVANCE διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει ένα διαφορετικό ισοδύναμο προϊόν αντικατάστασης του ίδιου είδους, τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός του οποίου ενδέχεται να διαφέρουν από το αντίστοιχο εξάρτημα του συστήματος. Το προϊόν αντικατάστασης θα αποστέλλεται αποκλειστικά εντός της Επικράτειας Εγγύησης.

5.4. Ειδικότερα, στην αξίωση εγγύησης και στην αποζημίωση της εγγύησης δεν περιλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό:

α) η επισκευή του συστήματος της εγγύησης ή των μεμονωμένων εξαρτημάτων του συστήματος,

β) η αποζημίωση των εξόδων επιστροφής των εξαρτημάτων του συστήματος σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 3 ,

γ) η αποζημίωση εγκατάστασης, αποσυναρμολόγησης, μεταφοράς, οδικού δικτύου, εργατικού δυναμικού, σχεδιασμού, διαχείρισης έργου ή δαπανών υλικού ή κόστος ανίχνευσης σφαλμάτων ή

δ) άλλες αξιώσεις αποζημίωσης ή επιστροφής εξόδων (π.χ. για μεταφορές ή επακόλουθες ζημίες ή απώλεια κέρδους).

5.5. Η LEDVANCE διατηρεί το δικαίωμα να εξετάζει την εγκυρότητα της αξίωσης εγγύησης σε κάθε περίπτωση εγγύησης.

5.6. Η διεκπεραίωση της αξίωσης εγγύησης και η χορήγηση της αποζημίωσης της εγγύησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων προϋποθέσεων εγγύησης, θα πραγματοποιείται

- από την LEDVANCE για περιπτώσεις εγγύησης στη Γερμανία και

- από την αντίστοιχη τοπικά υπεύθυνη εταιρεία του ομίλου LEDVANCE σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 3 (εφεξής «LEDVANCE Company) για περιπτώσεις εγγύησης στην επικράτεια εγγύησης εκτός της Γερμανίας.

Η χώρα ισχύος της εγγύησης είναι η χώρα στην επικράτεια εγγύησης της οποίας ο δικαιούχος της εγγύησης έχει αγοράσει το σύστημα της εγγύησης.

5.7. Κατά γενικό κανόνα, ο δικαιούχος της εγγύησης λαμβάνει συνήθως την αποζημίωση της εγγύησης εντός ενός μηνός από την επαλήθευση της αξίωσης εγγύησης

5.8. Η χορήγηση της αποζημίωσης της εγγύησης δεν παρατείνει ή ανανεώνει την αρχική περίοδο εγγύησης.

6. Επιφύλαξη νόμιμων αξιώσεων

Οι νόμιμες αξιώσεις και τα δικαιώματα του δικαιούχου βάσει της εγγύησης και του γερμανικού νόμου περί ευθύνης προϊόντος (ProdHaftG) δεν περιορίζονται σε καμία περίπτωση από τις παρούσες προϋποθέσεις εγγύησης και την εγγύηση που χορηγείται στον παρόν. Οι εν λόγω νόμιμες αξιώνεις και δικαιώματα εφαρμόζονται ανεξάρτητα και παράλληλα με τις παρούσες προϋποθέσεις και αξιώσεις εγγύησης.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο, τόπος δικαιοδοσίας

7.1. Οι παρούσες Προϋποθέσεις Εγγύησης διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εξαιρουμένου του νόμου περί πωλήσεων του ΟΗΕ (CISG) και των διατάξεων του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου.

7.2. Στον βαθμό που ο δικαιούχος της εγγύησης είναι έμπορος, νομική οντότητα δημοσίου δικαίου ή ειδικό fund δημόσιου δικαίου, η αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε και όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τις παρούσες προϋποθέσεις εγγύησης είναι το Μόναχο, Γερμανία. Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τους αποκλειστικούς τόπους δικαιοδοσίας παραμένουν ανεπηρέαστες.

8. Αλλαγή των προϋποθέσεων εγγύησης

Η LEDVANCE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τις παρούσες Προϋποθέσεις Εγγύησης, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, και ισχύ μόνο για το μέλλον. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν αξιώσεις εγγύησης, βάσει της παρούσας έκδοσης των προϋποθέσεων εγγύησης, παραμένουν ανεπηρέαστες και ο αντίστοιχος δικαιούχος της εγγύησης εξακολουθεί να δικαιούται να διεκδικήσει την αποζημίωση από την εν λόγω εγγύηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας έκδοσης των προϋποθέσεων εγγύησης.

Μοιραστείτε τη σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης